โครงสร้างองค์กร

เนื่องจากองค์กรเป็นที่รวมของพนักงาน ซึ่งทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมีฝ่ายบริหารสูงสุดพิจารณากำหนดทิศทางขององค์กร ดังนั้น บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด จึงได้จัดทำผังองค์กร การทำงานเพื่อควบคุมการบริหารงาน ในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุด