สุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพ และความปลอดภัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ มุ่งพัฒนา และปรับปรุงระบบการทำงานให้ปลอดภัย โดยสร้างวัฒนธรรมองค์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกของการทำงานอย่างความปลอดภัย การป้องกันอันตราย ตระหนักถึงอันตราย และมีความตื่นตัวต่อความเสี่ยงเสมอ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การแจ้งจุดเสี่ยงในที่ทำงาน การทำกิจกรรม KYT บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ดำเนินกิจกรรมต่างดังนี้

การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานจะได้รับจากการทำงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

Screen Shot 2016-07-22 at 10.31.43 PM

การทำกิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานฝึกการหยั่งรู้อันตราย การประเมินอันตราย และการวิเคราะห์อันตรายด้วยตัวเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงาน

Screen Shot 2016-07-22 at 9.29.51 PM

การตอบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดของบริษัท และข้อมูลจากการฝึกอบรม

Screen Shot 2016-07-22 at 9.30.17 PM

การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ปริมาณสารเคมี เพื่อหาปริมาณที่พนักงานสัมผัสไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด

Screen Shot 2016-07-22 at 9.31.46 PM

การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักใคร่สามัคคีขึ้นในองค์กร และลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงาน กีฬาที่จัดได้แก่ การแข่งขันตะกร้อ ฟุตบอล วอลเล่บอล ปิงปอง

Screen Shot 2016-07-22 at 9.30.55 PM

การจัดการฝึกอบรม บริษัทฯ ได้ทำการฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อนที่จะส่งพนักงานไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการอบรมทบทวนสำหรับพนักงานเก่าด้วยเพื่อกระตุ่น และสร้างจิตรสำนึกให้กับพนักงาน และการอบรมทบทวนตอบโต้เหตุฉุกเฉินสำหรับพนักงานทุกคน

Screen Shot 2016-07-22 at 9.31.33 PM

โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ดำเนินการทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลดีต่อพนักงานในระยะยาว เป็นการทำงานแบบเชิงรุก คือป้องกัน และการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน บริษัทฯ ได้เร่งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย โดยได้กำหนดเป็นนโยบายขึ้น และได้ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด 2 ปีซ้อน ในปี พศ. 2558 – 2559 จากสำนักความปลอดภัยแรง กรมสวัสดิการ และคุ้มแรงงาน และรางวัลรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง 2 ปีซ้อนเช่นกัน ในปี พศ.2558 – 2559 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน