ข่าวประชาสัมพันธ์และสมัครร่วมกิจกรรม

1-1

1. กิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จะเป็นรูปธรรมได้นั้น ทุกคนในชุมชนจะต้องได้รับการปลูกฝัง ให้มีพื้นฐานจิตสำนึก ความคิด และการปฏิบัติของทุกคนในชุมชน (ผู้สูงอายุ ลูก หลาน และผู้อยู่ อาศัยในชุมชนทุกคน)ต้องตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะลูกหลาน)เสมอเหมือน ปูชนียบุคคลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชุมชนทุกปีที่เทศบาลกระทุ่มล้ม เปิดรับสมัครทุกวัน

2. โครงการเยี่ยมเด็กกำพร้า เด็กกำพร้ากลายเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สังคมต้องให้การเลี้ยงดูบ่มเพาะส่งเสริมให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวทั้งในด้านการศึกษาความเป็นอยู่สุขภาพทางจิต บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการจัดกิจกรรม เยี่ยมเด็กกำพร้า สร้างเสียงหัวเราะให้เด็ก ๆ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มอบของใช้ และขนมให้กับเด็ก ๆ เปิดรับสมัครทุกวัน

3. โครงการเยี่ยมคนพิการ ภายใต้ชื่อโครงการ “สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ” บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัดได้เข้ามามีส่วนในการดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้พิการไม่รู้สึกโดดเดียว และมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแลเพื่อให้ชมรมผู้พิการ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อให้ผู้พิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง เปิดรับสมัครทุกวัน

4. ชมรมฟุตบอล (สำหรับเด็ก) บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้จัดตั้งชมรมฟุตบอล (สำหรับเด็ก) เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และร่างกายแข็งแรง เปิดสอนฟรี มีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร พฤหัส และศุกร์สำหรับบุคคลที่สนใจ และต้องการเข้ารับการเรียน การสอน ติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครทุกวัน

5. ชมรมเทควันโด้ (สำหรับเด็ก) บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้จัดตั้งชมรมเทควันโด้สำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ และร่างกายแข็งแรง เปิดสอนฟรี มีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ และวันพุธ พาไปแข่งขัน และสอบสอบเลื่อนสายด้วย สำหรับบุคคลที่สนใจ และต้องการเข้ารับการเรียนการสอนติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครทุกวัน

6. ชมรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปิดสอนให้กับพนักงานหรือคนในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมสังคมทุกวันนี้ การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ และสังคมไทยในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการ และเป็นภาษาสากลของทั่วโลกที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในชุมชนที่ใกล้เคียงบริษัทฯ มีกลุ่มคนที่มีความต้องการเข้าศึกษาภาษาอังกฤษ และพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ มีผู้ประกอบการเปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่จำนวนมาก และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย ในราคาที่ค่อนข้างแพง ดังนั้น บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่จำกัดจึงเปิดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนในช่วงหลังจากเวลาเลิกงาน หรือสำหรับเด็ก ๆ ที่ต้องการเข้ารับการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครทุกวัน

7. สอนงานให้คนในชุมชน บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบ ๆ โดยมีการเปิดสอนงานเกี่ยวกับจิวเวอรี่ และให้กลับไปทำที่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนรอบ ๆ ได้มีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับบุคคลที่สนใจ และต้องการเข้ารับการเรียนการสอนติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับสมัครทุกวัน