การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด การฝึกอบรม เป็นกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย ดังนั้นการฝึกอบรมแบบบูรณาการ ก้าวเข้าสู่อาเชี่ยนแบบบูรณาการ ซึ่งผูกติดกับเป้าหมายขององค์กรรวมถึง เป้าหมาย KPI ที่องค์กรได้ออกแบบไว้ การฝึกอบรมถูกใช้เป็นส่วนประกอบของการช่วยพนักงานให้เข้าใจว่า ทุกคนสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ผู้จัดการ ที่มีความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับระบบที่มีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนการฝึกอบรมเป็นระบบย่อย ๆ ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับภารกิจ ยุทธศาสตร์ ทรัพยากร นโยบาย เทคโนโลยี และการเงินของบริษัทฯ ถือเป็นสภาพแวดล้อมขององค์กร ถือได้ว่ามีผลต่อการฝึกอบรม ข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมถูกกรองด้วยความต้องการและความจำเป็นขององค์กร ความต้องการของพนักงาน งบประมาณ พนักงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ คือกระบวนการฝึกอบรมถ่ายโอนให้เกิดผลลัพท์ ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งเชื่อมต่อกัน โดยอาศัย สิ่งเหล่านี้ ความรู้ ( Knowledge ) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitudes) เป็นตัวเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ ในการทำงาน ดังนั้น การฝึกอบรมไม่ใช่เป็นเพียงการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม หรือการผลักดันให้พนักงานจำนวนมากผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น แต่การฝึกอบรมจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างมากเสมือนกับเป็นกระบวนการบูรณาการความต้องการขององค์กร และทุกคนต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นั้นเอง

DSC08653
DSC08653
DSC08653

ดูรูปกิจกรรม

ประโยชน์

การฝึกอบรม และการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป้าหมายของเราคือ การส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทำงาน การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาการฝึกอบรม และพัฒนาขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง การให้การศึกษา และการฝึกอบรมนั้นย่อม ให้ประโยชน์ทั้งแก่พนักงาน และนายจ้าง ดังนี้

ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

1. เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลกำไร

2. เป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและพนักงาน

3. เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ และความร่วมมือของพนักงานในองค์กร

4. เป็นการปรับปรุงด้านการสื่อสารในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ

5. เป็นการเร่งการเติบโต ของการพัฒนาทั้งพนักงาน และผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ

6. เป็นการเพิ่มนวัตกรรมในกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

7. เป็นการปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

8. ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น

9. ประโยชน์สำหรับพนักงาน

10. เป็นการปรับองค์ความรู้ และทักษะที่มีอยู่โดยวางแผนให้พนักงานมีการพัฒนาแบบรายบุคคลซึ่งความรู้ความสามารถดังกล่าวพนักงานนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

11. เป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

12. เป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาของอาชีพในอนาคต

13. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพนักงานและองค์กร

14. พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือการกำหนดความต้องการฝึกอบรม อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงการพัฒนาอย่างจริงจัง

2. การสร้างหลักสูตร หรือออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร แบบองค์รวม และการพัฒนาเป็น รายบุคล

3. การกำหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร การกำหนด KPI เพื่อใช้เป็นดัชนีตัวชี้วัด

4. การจัดการฝึกอบรม การออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการฝึกอบรม

5. การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม เป็นแนวทางของการวัดผลของการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

6. การวิเคราะห์การดำเนินการฝึกอบรมตามไตรมาส และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างสร้างสรรค์