การปฏิบัติต่อหุ้นส่วนเทศบาล

สำหรับการมีส่วนร่วมกับเทศบาลกระทุ่มล้มแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน โดยทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งมีตัวแทนชุมชน และหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ทางเทศบาลกระทุ่มล้มยังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับพนักงานบริษัทฯ เองก็ได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลกระทุ่มล้มจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด การทอดผ้าป่าขยะรีไซร์เคิล การจัดกิจกรรมวันเด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงการลงนามแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการจัดบูทต่าง ๆ ในวันสำคัญอื่น ๆ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มภาคเอกชน ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมดี ๆ ที่เทศบาลจัด รวมถึงทางเทศบาลก็ให้ความเป็นกันเองต่อพนักงานทุกคน