การออกแบบสำหรับ Lean

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด บริษัทสลาแมนเดอร์ฯ เริ่มมีการนำ Lean มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรเมื่อช่วงปลายปี 2016

หัวใจสำคัญคือการออกแบบ Lean ที่ดี ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรสีเขียว และผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ตัวอย่างการออกแบบ Lean ในกระบวนการหล่อของบริษัทสลาแมนเดอร์ฯ

ครั้งที่ 1 มีการออกแบบเพื่อลดขั้นตอนลงเหลือ 83 ขั้นตอน ลดเวลารวมเหลือ 8,352 นาที ลดระยะเวลารวมในการหล่อเหลือ 275 เมตร

ครั้งที่ 2 มีการออกแบบเพื่อลดขั้นตอนลงเหลือ 78 ขั้นตอน ลดเวลารวมเหลือ 8,304 นาที (ลดจากครั้งที่ 1 = 48 นาที) ลดระยะเวลารวมในการหล่อเหลือ 225 เมตร (ลดจากครั้งที่ 1 = 50 เมตร)

คิด-วิเคราะห์-แยกแยะ
ทำงานอย่างเป็นระบบ