ข่าวประชาสัมพันธ์และสมัครร่วมกิจกรรม

1. กิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจะเป็นรูปธรรมได้นั้น ทุกคนในชุมชนจะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีพื้นฐานจิตสำนึก ความคิดและการปฏิบัติของทุกคนในชุมชน(ผู้สูงอายุ ลูก หลาน และผู้อยู่ อาศัยในชุมชนทุกคน) ต้องตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ(โดยเฉพาะลูกหลาน) เสมอเหมือนปูชนียบุคคลที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชุมชนที่เทศบาลกระทุ่มล้ม เปิดรับสมัครทุกวัน

2. โครงการเยี่ยมเด็กกำพร้า เด็กกำพร้ากลายเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้การเลี้ยงดูบ่มเพาะส่งเสริมให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวทั้งในด้านการศึกษาความเป็นอยู่สุขภาพทางจิต บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมเด็กกำพร้า สร้างเสียงหัวเราะให้เด็กๆ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มอบของใช้และขนมให้กับเด็กๆ เปิดรับสมัครทุกวัน

3. โครงการเยี่ยมคนพิการ ภายใต้ชื่อโครงการ “สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ” บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัดได้เข้ามามีส่วนในการดูแลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับผู้ดูแลให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้พิการไม่รู้สึกโดดเดียว และมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตด้วยสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแลเพื่อให้ชมรมผู้พิการ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อให้ผู้พิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง เปิดรับสมัครทุกวัน

4. ชมรมฟุตบอล (สำหรับเด็ก) สลาแมนเดอร์ ฟุตบอล อะคาเดมี่ เราคือผู้สร้าง นำพาให้เด็กรักสุขภาพ โดยบริษัทฯเปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนหันมาดูแลสุขภาพ ในการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญกรรมในชุมชน รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กๆให้มีระเบียบวินัย เคารพกฏ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีความสามัคคี ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาส ให้เด็กๆในชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม สลาแมนเดอร์ ฟุตบอล อะคาเดมี่ เพื่อให้เด็กๆก้าวเข้าสู่การเป็น นักฟุตบอลมืออาชีพ โดยบริษัทฯได้มีการฝึกสอนทักษะต่างๆ จากครูฝึกสอนระดับมืออาชีพ พร้อมทั้งอุปกรณ์และสนามฟุตบอล ให้กับเด็กๆได้ใช้ในการฝึกซ้อม อีกทั้งยังสนับสนุน ให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในระดับต่าง ๆ
- เปิดสอนฟุตบอล วัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์
- สอบถามโทร 083-121-2981 เปิดรับสมัครทุกวัน

5. ชมรมเทควันโด้ (สำหรับเด็ก) เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี หลักสูตรการเรียน 1.การรำพุมเซ่ หรือที่คนไทยเรียนท่ารำ เพื่อจำลอง การป้องกันตัวและสอนให้รู้จักการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ในการต่อสู้ ซึ่งปัจจุบันมีการบรรจุในการแข่งขันเพื่ออนุรักษ์ ให้พุมเซ่ มิให้สูญหายไปตามยุคสมัย 2.การต่อสู้ และท่าต่อสู้ป้องกันการใช้มือจู่โจมในท่าต่างๆ มือ เท้า เข่า ศอก จะเห็นได้จากท่าสอดแทรกที่ใช้ใน สเตป ตอนสอบสาย ท่าเตะบนพื้น เตะตรง เตะสะบัด เตะถีบข้าง เตะเกี่ยว หันหลังเตะสะบัด เตะตบลง การถีบ การเตะในตระกูล เท้าคู่ทั้งหลาย ท่าเตะกลางอากาศ ประโยชน์ เทควันโดเป็นกีฬาที่สามารถใช้ป้องกันตัว ทำให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยเสริมสร้างสมาธิมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งประโยชน์ ทางด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นในหมวดหมู่ ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เมื่อตั้งใจฝึกฝน ฝึกซ้อมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอก็จะนำไปสู่เส้นทาง นักกีฬามืออาชีพ
- เปิดสอนกีฬาเทควันโดเด็กที่มีอายุ 4 ปีขี้นไป
- การรำพุมเซ่ จันทร์, ศุกร์
- การต่อสู้ จันทร์ - ศุกร์
- สอบถามโทร 085-220-5653, 083-121-2981
- ผู้ปกครองสามารถเล่นฟิตเนสฟรีตลอดปี เปิดรับสมัครทุกวัน

6. ยูโด (สำหรับเด็ก)เป็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิด จากประเทศญี่ปุ่นเป็นการฝึกเพื่อป้องกันตัวเอง ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกาย และสมาธิ ด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมคู่ต่อสู้ หรือการตั้งรับ ประโยชน์ ยูโด ช่วยเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัว เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง มีสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยเสริมสร้างสมาธิ มีระเบียบวินัยและส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ ให้เด็กรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา นอกจากยูโด เป็นกีฬาที่สามารถใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน ได้แล้วยังเป็นการฝึกใช้ไหวพริบสามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ อีกทั้งประโยชน์ทางด้าน การศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นในหมวดหมู่ ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เมื่อตั้งใจฝึกฝน ฝึกซ้อมและพัฒนาตนเอง อยู่เสมอเพื่อนำไปสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพ
- รับสมัครเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป
- วันซ้อม อังคาร, พฤหัสบดี
- สอบถามโทร 085-220-5653, 083-121-2981
- ผู้ปกครองสามารถเล่นฟิตเนสฟรีตลอดปี เปิดรับสมัครทุกวัน

7. สอนงานให้คนในชุมชน บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนรอบๆ โดยมีการเปิดสอนงานเกี่ยวกับจิวเวอรี่และให้นำกลับไปทำที่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับบุคคลที่สนใจและต้องการเข้ารับการเรียนการสอนติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เปิดรับสมัครทุกวัน