Happy 8

การสร้างความสุขในที่ทำงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน โดยใช้ Happy 8 หรือความสุขทั้งแปด ประกอบด้วย

1. Happy Body (สุขภาพดี)มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี

2. Happy Heart (น้ำใจงาม)มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน และกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้

3. Happy Society (สังคมดี)มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน และพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกันต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน

5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า หลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง

7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน รักในสิ่งที่พอเพียง)

hwp_banner_large

Happy 8 ที่เกี่ยวกับบริษัท

Happy Body (สุขภาพดี)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– ชมรม เทควันโดสำหรับเด็ก

– ชมรม ฟุตบอลสำหรับเด็ก

– ชุมรม วอลเล่ย์บอล

– กีฬาสีประจำปี

– ชมรมตะกร้อ

– ชมรมปิงปอง

– ชมรมฟุตบอลสำหรับพนักงาน

– กิจกรรมลดหุ่น หุ่นดีไม่มีโรค

Happy Heart (น้ำใจงาม)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมคนดีศรีสลาแมนเดอร์ ประจำเดือน

– กิจกรรมวันวาเลนไทน์

– กิจกรรมวันแม่

– กิจกรรมวันพ่อ

– กิจกรรมวันสงกรานต์

– กิจกรรมเยี่ยมคนพิการ

– กิจกรรมเยี่ยมเด็กกำพร้า

– กิจกรรมเยี่ยมไข้พนักงาน

– กิจกรรมผู้สูงอายุ

– กิจกรรมพาพนักงานขายดอกไม้ธูปเทียน ที่วัดบ้านเพลิน

– กิจกรรมพาพนักงานทำความสะอาดวัด

– กิจกรรมทาสีโรงเรียน

– สร้างโรงเก็บขยะให้โรงเรียน

– กิจกรรมมอบทีวี และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้โรงเรียนและเด็กพิเศษ

Happy Family (ครอบครัวดี)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี

– กิจกรรมพาครอบครัวทำบุญ

– กิจกรรมตักบาตรเช้ากับครอบครัว

Happy Soul (จิตใจสงบสุข)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมตักบาตรเช้า

– กิจกรรมพาพนักงานทำบุญ

– กิจกรรมพาพนักงานขาย ดอกไม้ธูปเทียน ที่วัดบ้านเพลิน

– กิจกรรมพาพนักงานทำความสะอาดวัด

Happy Relax (ผ่อนคลาย)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมกีฬา หลังเลิกงาน

– ห้องสันทนาการในเวลาพัก

– กิจกรรมเล่นหมากรุก/หมากฮอต

– กิจกรรมปลูกป่าบก

– กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

– กิจกรรมปลูกปะการัง

– ชมรมดนตรี

– ชมรมห้องสมุด

– กิจกรรมหรรษาพาเที่ยวทะเล

– กิจกรรมหรรษาพาพนักงานเที่ยวน้ำตก

– กิจกรรมประกวดตำส้มตำ

– กิจกรรมปีใหม่ประจำปี

– กิจกรรมประกวดก๊อตทาเล้นต์

– กิจกรรมเปิดเพลงให้พนักงานฟัง

Happy Brain (หาความรู้)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– ชมรมห้องสมุด

– ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ

– ศึกษาดูงาน

– ส่งพนักงานไปให้ความรู้กับเด็กๆ

– กิจกรรมพาพนักงานพม่าไปสอนภาษาพม่าให้ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

– กิจกรรมสอนภาษา อังกฤษในชุมชน

– กิจกรรมมอบทีวี และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้โรงเรียนและเด็กพิเศษ

Happy Money (ปลอดหนี้)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมเปิดตลาด

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Happy Society (สังคมดี)

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น

– กิจกรรมผู้สูงอายุประจำปี

– กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันสงกรานต์

– กิจกรรมประกวดตำส้มตำ

– กิจกรรมเพื่อนคู่คิด

– กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

– กิจกรรมบริจาคโต้ะให้กับคุณครู

– กิจกรรมตักผักตบชวา

– กิจกรรมตักขยะ ด้วยโครงการ คลองสวย น้ำใส

– กิจกรรมขายดอกไม้ธูป เทียน ช่วยงานวัด

– กิจกรรม ทำความสะอาดวัด

– กิจกรรมเยี่ยมคนพิการในชุมชน

– ขายดอกกุหลาบ ในวันวาเลนไทน์ ช่วยคนพิการ

– กิจกรรมขายน้ำยาล้างจาน ช่วยคนพิการ

– กิจกรรมทำบุญช่วยเหลือเด็กพิเศษ สร้างห้องน้ำให้เด็ก

– กิจกรรมทาสี โรงเรียน

– สร้างโรงเก็บขยะให้โรงเรียน

– กิจกรรมมอบทีวี และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้โรงเรียนและเด็กพิเศษ