รางวัล

รางวัล สถานประกอบการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงาน 2023

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในสถานประกอบกิจการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่ด้อยโอกาส ให้สิทธิเสรีภาพกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ได้เข้าร่วม กับสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งชาติไทย-นครปฐม

สนับสนุนข้อตกลงร่วมมือเข้าร่วม ”สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงาน“

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2023

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award  2023 Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW

เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ “ดูแลชุมชนด้วยใจ มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” สำหรับปีนี้ นำทีมจิตอาสา ส่งเสริมให้ชุมชน ได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในโครงการ สร้างรายได้ให้กับน้อง สอนการทำแซนวิช

อีกทั้ง ทางฝ่ายความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ได้  จึงนำความรู้ที่ได้ศึกษามา ส่งต่อให้น้องๆ ได้มีทักษะเบื้องต้นของการดับเพลิง และสอนการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟไหม้ได้

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards2021

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW CONTINUOUS 2564 ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ สำหรับปีนี้ได้ส่งเสริมให้ชุมชน ทำสเปร์ฆ่าเชื้อโควิด-19ไว้ใช้เอง และสามารถสร้างรายได้ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงจัดให้มีการช่วยเหลือในการสร้างความรู้และนำไปต่อยอดได้

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards2019

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ สำหรับรางวัลนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สนับสนุนโครงการ โดยมีแนวทางให้ผู้ประกอบการประกอบอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ความตระหนักด้านอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ประกอบกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) 3 ปีติดต่อกัน

วันที่ 9 กันยายน2562 สถานที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย บริษัทสลาแมนเดอร์จิวเวอรี่จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการทำงานที่มีความปลอดภัยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับเป็นการยกระดับการรักษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมุ่งหวังเล็งเห็นความสำคัญให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards2018

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สถานที่ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ สำหรับรางวัลนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สนับสนุนโครงการ โดยมีแนวทางให้ผู้ประกอบการประกอบอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ความตระหนักด้านอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ประกอบกิจการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2561 ระดับประเทศ ปีที่ 2 ติดต่อกันระดับทอง

วันที่10 กันยายน2561 สถานที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย บริษัทสลาแมนเดอร์จิวเวอรี่จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการทำงานที่มีความปลอดภัยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับเป็นการยกระดับการรักษาคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมุ่งหวังเล็งเห็นความสำคัญให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย ดูรูปภาพ

รางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย

3Rs คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย สำนักบริการจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมและลดปริมาณกากที่ต้องฝังกลบ เป็นไปตามนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล


รางวัล สถานประกอบกิจการรับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นพิเศษ การจ้างแรงงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างแรงงานคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฏหมายกำหนด ตั้งแต่ปี 2555 – 2560 เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 บริษัทฯ ยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลสำหรับสถานประกอบการดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2560 ดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่2

การสนับสนุนด้าน แรงงานสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเสริมการเป็นสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์แบบเป็นทวิภาคี โดยบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้มุ่งมั่นในการเป็นสถานประกอบกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์ดีเด่น ในระดับประเทศ จัดโดยกรมสวัสดิการแรงงานกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 ดูรูปภาพ


รางวัล มาตราฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 2560

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง ของสังคม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของสังคม ดังนั้นบริษัทฯ ได้ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ โรงงานสีขาวในปี 2557 จนถึง ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอรับรองเพื่อธำรงค์รักษา ในรอบที่ 2 ประจำปี 2560 โดยดำเนินโครงการมาโดยตลอด และปรามผู้ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และนำไปสู่การเสพยาเสพติด หรืออาจจำหน่ายยาเสพติดเสียเอง ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสอดส่องดูแลกัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดให้เป็นไปตามมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1

เพื่อยกย่องสถานประกอบกิจการ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากลตามกฏเกณฑ์ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทร์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ประจำปี 2560 ดูรูปภาพ


รางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ธำรง และรักษาไว้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้พนักงานในองค์กร เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ ในด้านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังแสดงถึงการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ได้รู้การทำงานขององค์กร เพื่อรับแนวนโยบาย ให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ดูรูปภาพ


รางวัล กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) (สสปท) ภายใต้กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้ารับโล่รางวัลในงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “Safety Thailand Safety Together ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับเงิน มีสถิติชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 3,642,490 ชั่วโมง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญในการส่งเสริมป้องกันคุ้มครองดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข จาก กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ ให้พนักงานในองค์กร เกิดความภาคภูมิใจ ตะหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ปลอดภัย และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังทำให้พนักงานในองค์กรได้รับความสุขในการทำงาน ดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบกิจการรับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นพิเศษ การจ้างแรงงานคนพิการตามกฎหมายกำหนด

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างแรงงานคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฏหมายกำหนด ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 บริษัทฯ ยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ดูรูปภาพ


รางวัล Happy Workplace อย่างยั่งยืน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล Happy Workplace อย่างยั่งยืน ปีที่3 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำสุขภาวะขององค์กรในเครือข่ายสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ (สฟอท.) ทั้ง 154 แห่ง โดยเน้นการพัฒนาให้มีแกนนำสุขภาวะในองค์กร เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรอื่น ๆ ในการสร้างความสุขในที่ทำงาน เผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะองค์กร และความสุขทั้งแปดประการสู่สังคม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร และส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ดูรูปภาพ


รางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน มีการจัดพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับบคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน ที่อบก ให้การรับรองใช้เครื่องหมายและดำเนินการส่งเสริม อาทิ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ดูรูปภาพ


รางวัล การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ครั้งที่ 1 เป็นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 เป็นระดับประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี ส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองดูแลให้พนักงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี


รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี

17 สิงหาคม 2559 ที่เมืองทองธานี บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2559 ระดับประเทศ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมสวัสดิการแรงงานกระทรวงแรงงาน ดูรูปภาพ


รางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

28 กรกฏาคม 2559 ที่เมืองทองธานี บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2016 เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดูรูปภาพ


รางวัล กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

7 มีนาคม 2559 บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องจากได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม


รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

2 กรกฏาคม 2558 บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดจากกระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในองค์กร จึงได้ส่งประกวดในโครงการ “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯแก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย มีระบบการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยฯที่ดี เพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน ที่ปลอดโรคภัยจากการทำงาน ดูรูปภาพ


รางวัล สถานประกอบกิจการในการบริหารจัดการด้านเอดส์

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ส่งเสริมสถานการณ์ปัญหาเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการจังหวัดนครปฐม อันเนื่องจากความเข้าใจเรื่องเอดส์ และวัณโรคที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การละเมิดสิทธิแรงงาน มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และวัณโรคของพนักงานในบริษัท และส่งเสริมการจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการอย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาคมเครือข่ายแรงงาน และชุมชนเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างองค์กรความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่องเอดส์ และวัณโรค การสร้างความเข้าใจในเรื่องเอดส์ และวัณโรคเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน แรงงานที่ติดเชื้อเอชไอวี–เอดส์ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ต่อไป


รางวัล การรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรง ของสังคม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ของสังคม ดังนั้น บริษัทฯ ได้ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ โรงงานสีขาว ในปี 2557 โดยดำเนินโครงการมาโดยตลอด และปรามผู้ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และนำไปสู่การเสพยาเสพติด หรือ อาจจำหน่ายยาเสพติดเสียเอง ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสอดส่องดูแลกันและกัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด ให้เป็นไปตามมาตราฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการต่อไป


รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยม 1 “ทีมงานแกร่ง องค์กรเป็นเลิศ”

10 กรกฏาคม 2557 ได้รับรางวัล รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 1 ” ทีมงานแกร่ง องค์กรเป็นเลิศ” จาก สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและสำนักงาน กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสท)


รางวัล สถานประกอบการ การให้การสนับสนุน กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ โดยส่งเสริมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรงงานทุกรูปแบบ ร่วมกับ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในวันแรงงาน และผู้ใช้แรงงานทั่วทุกคน เป็นวาระแห่งชาติ


รางวัล สถานประกอบการที่สามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ

20 มิถุนายน 2555 ได้รับรางวัล สถานประกอบการที่สามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ พื้นฐาน จาก สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ


รางวัล การพัฒนาด้านการเป็นสถานประกอบกิจการปลอดบุหรี่

30 มิถุนายน 2553 ได้รับรางวัล การพัฒนาด้านการเป็นสถานประกอบกิจการปลอดบุหรี่ ระดับ กลาง จาก กรมงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม