คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หมวดที่ 1  การบริหารและการดูแลองค์กร ภายใต้แบบธรรมาภิบาล

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับกายที่มีคุณภาพ ด้วยการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กร ดังนี้

1. หลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Accountability

ผู้ประกอบการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เป็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากองค์กร

โดยบริษัท ยอมรับในการตรวจสอบพร้อมที่จะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบนั้น ๆ

2. หลักความโปร่งใส Transparency 

ผู้ประกอบกิจการมีความโปร่งใสด้านการตัดสินใจ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนถูกต้อง และครบถัวน ข้อมูลต่าง ๆ ต้องมีสำหรับการตัดสินใจและเข้าถึงข้อมูลได้ตามความเหมาะสมกับช่วงเวลา

3. หลักการปฏิบัติจริยธรรม Ethical behavior

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม โดยคำนึงถึงคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งประโยชน์ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาโครงสร้างแบบธรรมาภิบาล ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม มีกลไกในการควบคุม การปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติ การป้องกัน และการแก้ไขไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์กร

4. หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Respect for stakeholder interests

มีการชี้บ่ง เคารพต่อ ผลประโยชน์ และความต้องการ สำนึกในสิทธิทางกฏหมาย และผลประโยชน์ ที่ชอบด้วยกฏหมาย คำนึงถึงความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดต่อ และเข้าไปดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. หลักการยึดแนวปฏิบัติต่อหลักนิติธรรม Respect for the principle of law

ภายใต้กฏกติกาขององค์กร ควรเคารพหลักนิติธรรมโดยดำเนินการให้สอดคล้องต่อกฏหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงความสอดคล้องต่อกฏข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจกฏหมาย นโยบาย กฏระเบียบ ขององค์กรอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม และทบทวนกฏหมายเป็นระยะ

6. หลักการเคารพแนวปฏิบัติสากล Respect for international norms of behavior

การเคารพ และยึดมั่นต่อแนวปฏิบัติสากล หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมต่อองค์กรอื่น ต่อกิจกรรมที่ผิดต่อแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม ทบทวนกิจกรรม และความสัมพันธ์ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฏหมาย

7. หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน Respect for human rights

การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากลโดยสามารถนำไปปรับใช้อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงต่อการได้มาต่อผลประโยชน์

หมวดที่ 2 นโยบาย การพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจ การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น

2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ

3. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยสะดวก

4. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายไม่เรียกรับหรือจ่ายประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

5. จัดให้มีการรายงานการแจ้งการทุจจริต หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ และมีการตอบสนองข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการรับเรื่องข้อร้องเรียน

6. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติการใด ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของสารสนเทศ

7. ต้องการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อป้องกันความ  เสียหายหรือผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

8. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่าง เท่าเทียมกัน

9. เปิดเผยรายงานข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

2.2. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3. ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการเมืองในการเจรจา ต่อรอง ธุรกิจกับเจ้าหนี้

4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

5. การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด

6. หลีกเลี่ยงการจัดหา จัดซื้อจัดจ้างที่ขัดต่อผลประโยชน์บริษัท

7. ผู้จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างไม่รับผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม จากคู่ค้า และไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนอาจมีผลกระทบตอ่การตัดสินใจ

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เป็นคู่ค้า กับบริษัทต้องรายงานความสัมพันธ์ต่อฝ่ายกำกับดูแลกฏระเบียบ และสายบังคับบัญชาเพื่อทราบเป็นการล่วงหน้า

9. เคารพและดำเนินการตามข้อตกลงที่มีการเจรจาต่อรอง และเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

10. หากพบเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงได้ ผู้รับผิดชอบต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

11. ห้ามรับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญงานเลี้ยงของคู่ค้าที่จัดขึ้น

2.3. หลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ทางการตลาด

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

4. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

2.4. หลักการปฏิบัติต่อลูกค้า

1. ปฏิบ้ติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

2. ให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ และประสิทธิภาพ

3. ดูแล และรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

4. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมิชอบ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5. จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการและดำเนินการแก้ไข รวมถึงแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ

2.5. หลักการปฏิบัติต่อพนักงาน

1. ให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน และให้ผลตอบแทนจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม

2. ดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิภาพความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานทุกคน

3. ส่งเสริม และสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาความรู้ และให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานตามความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานอย่างเป็นธรรม

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

5. จัดสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับพนักงาน

6. ให้สิทธิกับพนักงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฏหมายรัฐธรรมนูญ โดยบริษัท จะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธินั้น ๆ ของพนักงาน

7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมาก กว่าผลประโยชน์ส่วนตนหลักการปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

1. ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือดำเนินธุรกิจกับองค์กรและ/หรือ บุคคลที่กระทำผิดต่อกฏหมาย เป็นภัยต่อสังคม

2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ

3. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของทางการ

4. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสังคม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 3 นโยบาย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3.1. ความรับผิดชอบของกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ

2. ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายต่างๆ

3. วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมือง ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบุคคลต่อบุคคลภายนอก

5. อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น

6. ให้ความสำคัญต่อสังคม และชุมชน ที่ผลิตสินค้าไม่ส่งผลต่อชุมชน

7. ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงาน เป็นหลัก

8. ตระหนักถึงกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

9. ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

10.รับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม

3.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. อุทิศตนด้วยความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตลอดเวลา

3. พึ่งวางตัวให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กร ต่อบุคคลภายนอก รวมถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในทางบวก

4. ปฏิบัติหน้าที่หรือนโยบายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5. ให้ความสำคัญต่อสังคม และชุมชน ที่ผลิตสินค้าไม่ส่งผลต่อชุมชน

6. ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงาน เป็นหลัก

7. ตระหนักถึงกระบวนการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.3. ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร

1. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และถึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา และเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

2. มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเต็มใจ

4. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความเป็นอยู่ส่วนตัว

3.4 ความรับผิดชอบของพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วย

ความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ

4. แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ตำหนิติเตือน หรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น

5. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

6. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

7. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สุงสุด มิใช่ประโยชน์ส่วนตัว

8. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

9. ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชนบริษัท

10. มีหน้าที่ต้องดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ  เช่น การเกี้ยวพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกาย และวาจา

11. ห้ามมีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน

12. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกติ นั้น ต่อผุ้บังคับบัญชา หรือสายงานตรวจสอบภายในตามระเบียบของบริษัท

13. พึ่งระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบ้ติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

14. ปฏิบัติตนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามที่บริษัทจัดให้อย่างเคร่งครัด

15. ช่วยกันป้องกันลดมิลพิษที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อันอาจส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

3.5 ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อลูกค้าและบุคคลภายนอก

1. ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยดี  รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า  มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2.ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นสัญญาแก่ลูกค้าในเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการ

3. รักษาความลับของลูกค้า และของบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยงข้อง

4.ไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า

5. ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทเรียกเก็บ

6. ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า ให้พนักงานรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

3.6 ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา

1. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา

2. ไม่กระทำการใดๆ  นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติมโตในหน้าที่การงาน

3.7 ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน

1. ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ และเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการทำงาน ให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

2. ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

3.8  ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีต่อสังคมส่วนรวม

1. ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

2. มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม

3. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของตนเอง และชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท

4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ  ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และ/หรือ ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

หมวดที่ 4 นโยบาย การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

1. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิ มนุษยชนภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ

2. บริษัท ปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับพนักงาน ลูกค้า ผู้ขาย ชุมชน และสังคมโดยรอบ ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ ไม่มีการละเมินดสิทธขั้นพื้นฐาน

3. ละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

4. มีขั้นตอนการร้องเรียนและร้องทุกข์สำหรับ พนักงานในกิจการ หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดโดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบอย่างทั่วถึง

5. บริษัท ฯ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล ดังนี้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เคารพต่อสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ไม่มีส่วนได้เสียอื่นๆ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ด้วยแนวคิด

หรือมุมมองทางด้านความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจทางเพศ  อายุ  สัญชาติ  เชื้อชาติสีผิว ภาษา ศาสนา สถานภาพสมรส ทัศนคติทางด้านเพศ

ความนิยมทางการเมือง ความพิการหรือการทุพพลภาพการติดเชื้อ HIV (เอดส์) การเป็นชนกลุ่มน้อย ผู้มีรายได้น้อย แรงงานอพยพ(ต่างด้าว)  โดยเห็นความสำคัญ  ดังนี้

1. ไม่เลือกปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกรับเข้าทำงานกับบริษัทฯ 

2. ไม่เลือกปฏิบัติในการเรียกรับเงินประกันใดๆ

3. ไม่เลือกปฏิบัติในการให้สวัสดิการ

4. ไม่เลือกปฏิบัติในการแต่งตั้ง โยกย้าย การลงโทษ การเลิกจ้าง หรือการได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

5. ไม่เลือกปฏิบัติในการจ่ายผลตอบแทน ตามกฏหมายหรือปฏิบัติตามหลักสากล

6. ไม่เลือกปฏิบัติในการเพิ่มประสบการณ์ การพัฒนาอาชีพ ด้านการศึกษาและฝึกอบรม

7. ไม่เลือกปฏิบัติในการเกษียณอายุ

8. มีการส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี ในด้านการศึกษาโอกาสในการจ้างงาน

9. ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม

10. มีแนวปฏิบัติด้านการไม่จ้างแรงงานเด็ก

11. การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของชนพื้นเมือง เมื่อต้องการตัดสินใจและมีส่วนร่วมกับองค์กร รวมถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์  สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิการเมือง

1. บริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนพึงใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฏหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. พนักงานพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พนักงานย่อมมีสิทธิการการเมืองแต่ไม่พึงเป็น  กรรมการในพรรคการเมือง หรือเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดว่าบริษัทฝักใฝ่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้นๆ

3. สิทธิด้านการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

4. เสรีภาพในการชุมนุม และสมาคมอย่างสงบ

5. เสรีภาพในการแสวงหา รับรู้ และแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้

6. สิทธิในการรับฟังและชี้แจง การลงโทษทางวินัย

หมวดที่ 5 นโยบาย การปฏิบัติด้านแรงงาน

5.1 แนวปฏิบัติด้านแรงงาน

1. มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และไม่หาช่องทางหลีกเลี่ยง ภาระหน้าที่ของนายจ้าง รวมถึงการจ้างผู้รับเหมา

2. ไม่ปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก โดยไม่มีกฏเกณฑ์ หรือเลือกปฏิบัติ

3. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่เป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบกดขี่ด้านแรงงาน

4. มีการจ้างที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงานวันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย การคุ้มครองความเป็นมารดา ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

5. พนักงานสามารถมีการปฏิบัติตามประเพณีประจำชาติ หรือประเพณีทางศาสนา ได้

6. ให้ค่าจ้างและค่าตอบแทน และสภาพการจ้างตามกฏหมาย รวมถึงหลักประกันทางสังคม ที่เหมาะสมต่อ ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

7. ดูแลรักษาสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต   และทรัพย์สินของพนักงาน

8. ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

10. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และเสมอภาครวมถึงการ ร้องทุกข์ เกี่ยวเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง  และแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

11. เห็นความสำคัญต่อความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดการอบรมทักษะวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น

12. ให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคม หรือรวมกลุ่ม  และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่างๆ

13. แต่งตั้งผู้แทนลูกจ้าง เป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ หรือร่วมให้ความคิดเห็นกับสถานะการดำเนินธุรกิจ

14. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือ  และการ ประสานงานในทางที่ชอบต่องาน และต่อบริษัทฯ

15. การแต่งตั้ง และโยกย้ายงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

16. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

หมวดที่ 6  นโยบาย ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน ตามมาตราฐาน  ISO 14001 OSHAS 18001 โดยให้ความสำคัญในการจัดการด้านความปลอดภัย ดังนี้

1. บริษัทชี้บ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจ ซึ่งครอบคลุม แหล่งกำเนิดของเสีย และมลพิษ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

2. ทำการตรวจวัด บันทึก ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรายงานผลการลดมลพิษ และปริมาณของเสีย

3. ปฏิบัติการป้องกันมลพิษและของเสียโดยการใช้วิธีการจัดการของเสีย ตามลำดับขั้นตอน

4. เปิดโอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตราฐานการแก้ไข บรรเทาปัญหา และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

5. พัฒนาส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. เปิดเผยการสู่สารธารณะเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณของสารเคมี วัตถุอันตราย ที่ใช้ การปล่อยออกสู่ภายนอก ความเสี่ยงต่อสุขภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

7. ไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฏหมาย หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต้องห้ามตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

8. บริษัทให้ความสำคัญในการปฏับัติงานของพนักงานเพื่อความปลอดภัยตามมาตราฐาน  ISO 14001 OSHAS 18001

9. จัดทำวิธีการทำงานที่ปลอดภัยให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

10. บริษัท สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ

11. บริษัท กำหนดระเบียบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันให้พนักงาน

12. บริษัทคำนึงถึงความแตกต่างของพนักงานหญิงมีครรภ์ คนพิการ แรงงานเด็ก ต่อความปลอดภัยเป็นหลัก

13. บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมให้พนักงานตามความเหมาะสม

14. รายงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด ตามมาตราฐาน ISO 14001 OSHAS 18001

15. บริษัทสนับสนุนในการประหยัดพลังงาน ทุกรูปแบบเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือสูญหาย

16. บริษัท สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อนุรักษ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์สัตย์ป่าสงวน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

17. บริษัท สนับสนุนการตรวจวัดมลพิษด้วยการจัดหา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นการประหยัดพลังงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยงแปลงสิ่งแวดล้อม

18. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และระบบนิเวศต่างๆอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 7 นโยบายการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

7.1 นโยบายการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นธรรมทาง ด้านการแข่งขันทางการค้าสำหรับคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ โดยตระหนักดีว่าต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กรอบกติกาเป็นสำคัญ ดังนี้

1. การแข่งขันต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และจรรยาบรรณ ขององค์กร

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

7.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ต่อต้านคอรัปชั่นไม่มีการคอรัปชั่น ขู่เข็ญ ยักยอกไม่นำเสนอหรือยอมรับการติดสินบน หรือวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ผล ประโยชน์มาอย่างไม่เหมาะสมมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้หลักความรับผิดชอบทางสังคม

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดกับการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้า ของบริษัท หรือการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ ส่วนตนหรือการทำงาน  อื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ

2. บริษัท พึงตระหนักเสมอว่า ไม่รับ หรือให้ของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการรับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร โดยการรับหรือให้ของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชน์ใด   นั้นจะต้องส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ  ของผู้รับ โดยกำหนดการป้องกัน

3. บริษัท แสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น

4. เมื่อมีการพบเห็นการคอร์รัปชั่น แจ้งผู้มีอำนาจบังคับใช้กฏหมายมาดำเนินการ เมื่อพบการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ผู้บริหารและพนักงานทุกคน พึงไม่รับ หรือให้ของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หมวดที่ 8 นโยบาย การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้บริโภค และคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตราฐานสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

3. กำหนดมาตราการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้าหรือผู้บริโภค ด้วยการเสนอแนวทางเลือกการรับคืนสินค้า

4. ทบทวนข้อร้องเรียน และปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

5. กำหนดแนวทางสนับสนุนและการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้านการบริการ รวมถึงข้อยุติการร้องเรียน ข้อโต้แย้ง

3. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลาเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

5. จัดให้มีกระบวนการเพื่อรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาสินค้า และบริการต่อไป

6. ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของกฏหมาย

หมวดที่ 9 นโยบายการเคารพต่อการรักษา และการใช้ทรัพย์สินของบริษัททรัพย์สินของบริษัท หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารผลิต เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ที่ไม่ได้เปิดเผย ต่อสารธารณชน ได้แก่ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

1. พนักงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ ในการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเอง หรือผู้อื่น

2. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูล หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทอย่างเด็ดขาด

หมวดที่ 10 นโยบาย การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่วนรวม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างสงบสุข ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยมุ่งมั่นดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้มีตัวแทนของบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมหรือหารือ เพื่อดำเนินกิจกรรม และพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน

2. รวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม ก่อนการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาชุมชน

3. สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนเป็นอาสาสมัครร่วมกันกับพนักงานในบริษัท

4. ร่วมการจัดทำแผนงานกับชุมชน และประเมินผลตามแผน

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยให้ชุมชนได้มีส่วนเข้าร่วม และพัฒนาการศึกษา

6. ส่งเสริมให้เด็กในชุมชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพกับบริษัท

7. ส่งเสริมให้ชุมชน ได้เข้าร่วมโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

8. ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการขับขี่ยานพาหนะที่ปลอดภัย การทำใบขับขี่เพื่อปลอดภัย

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น

10. ส่งเสริมการสร้างงานให้กับชุมชน

11. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนโดยการประกาศการรับสมัครงานหน้าบริษัท

12. รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

13. สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

14. สนับสนุนแผนงานโครงการต่าง ๆ ในชุมชน ดำเนินการให้สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ามาเรียนรู้ในการทำงานเพื่อสร้างรายได้

15. ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้วยการควบคุมการปล่อยของเสีย,น้ำเสีย,ก๊าช และกากอุสาหกรรม ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตราฐานที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และชุมชน

16. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 11 นโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือ จากงานบริษัทฯ

2. พนักงานพึงยืดหลักการทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฏหมาย ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือมีเจตนาให้บุคคลอื่นเสียหาย

3. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถ พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

หมวดที่ 12 นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน พนักงานต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น ในสำนักงาน ไม่เข้าไปล่วงระเมิดนำ รหัสที่เป็นความลับของผู้อื่นมา ใช้ในการเข้าถึงด้านข้อมูล

2. ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี 2550

3. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี กฎหมาย หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ

4. พนักงานพึงปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงาน โดยเด็ดขาด

5. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงกระทำการทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดที่ก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์

6. ส่งเสริมการสร้างงานให้กับชุมชน

7. ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนโดยการประกาศการรับสมัครงานหน้าบริษัท

8. รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

9. สนับสนุน และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

10. สนับสนุนแผนงานโครงการต่าง ๆ ในชุมชน ดำเนินการให้สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ามาเรียนรู้ในการทำงานเพื่อสร้างรายได้

11. ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ด้วยการควบคุมการปล่อยของเสีย, น้ำเสีย, ก๊าช และกากอุสาหกรรม ให้อยู่ใน ระดับที่ต่ำกว่ามาตราฐานที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และชุมชน

12. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 13 นโยบาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างรับผิดชอบ

1. ให้ความรู้สร้างความตระหนัก และฝึกอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างรับผิดชอบ

2. มีความโปร่งใสในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

3. หลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางการเมือง

4. ห้ามดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและข่มขู่ หรือบีบบังคับ ด้านการเมือง

5. ผู้บริหารและพนักงานมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทำงาน และไม่ใช่ในนามบริษัทรวมไปถึงต้องไม่นำทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมือง  คนใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้าใช้พื้นที่ หรือทรัพยากรและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ   ในการจัดกิจกรรมทางการเมือง

6. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หมวดที่ 14 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการลงโทษ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด พนักงานผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้ข้อคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา สำหรับพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการ เลิกจ้าง การให้ชดเชยความเสียหาย