คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

หมวดที่ 1  การบริหารและการดูแลองค์กร ภายใต้แบบธรรมาภิบาล

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับกายที่มีคุณภาพ ด้วยการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักจริ