มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยทางอุตสาหกรรมที่จะได้เรียนรู้ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการทำงาน ส่วนทางนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง และทางมหาวิทยาลัยจะได้ทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมว่ามีความต้องการอย่างไร เพื่อจะได้สร้างบุคลากรมาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการรับนักศึกษาจากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น และได้มีการทำโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการ รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยลดเวลา และต้นทุนในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น อาทิเช่น

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของการเคลือบฟิล์มบางทอง และทองชมพูบนเครื่องประดับ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงตัวของโพลิโพรพิลีนของเครื่องประดับ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุน และเวลา ในการผลิต

ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการสกัดทองจากไทเทเนียมบนเครื่องประดับ

ทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพทั้งความรู้ และนวัตกรรมอยู่ตลอด โดยไม่ปิดกั้นโอกาส และข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ในการปฏิบัติงาน และเข้าใจมากขึ้น