การอบรมและการพัฒนา

การอบรมและการพัฒนา

ในปี 2017 บริษัทจะทำการอบรมแลกเปลี่ยนกับคู่ค้า รวมไปถึงลูกค้า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความไว้วางใจกับคู่ค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี