มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 128/1 หมู่ 7 ซอยวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำนโยบายมาตรฐานสำหรับพนักงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายใช้กับพนักงานทุกระดับ และเพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นมาตรฐานโดยยึดถือแนวทางให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฏหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมายกำหนด โดยมีระเบียบข้อบังคับในการทำงานของประเทศไทย และกฏหมายของท้องถิ่น รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอพยพ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

2. นโยบายการจ้างแรงงานสมัครใจ

2.1 พนักงานทั้งหมด สมัครใจในการมาทำงาน ไม่มีการจ้างหรือรับแรงงานเด็กเข้าทำงาน รวมถึงแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเพื่อการหักหนี้ แรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ ผู้ที่ถูกกักกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือแรงงานที่ผิดกฏหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

2.2 การทำงานทุกประเภทต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลไกความสัมพันธ์ของการว่าจ้าง ที่เป็นที่ยอมรับหรือที่กำหนดไว้ตามกฏหมาย และระเบียบปฏิบัติ

2.3 พนักงานที่มาทำงานไม่ถูกบังคับให้จ่ายเงินประกัน

3. ชั่วโมงการทำงาน

3.1 การกำหนดชั่วโมงการทำงานเป็นไปตามกฏหมายกำหนดของประเทศ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดแล้วแต่ข้อกำหนดใดเป็นมาตาฐานที่สูงกว่า หรือให้คุ้มครองยิ่งกว่า

3.2 ไม่ว่าข้อกำหนดใด พนักงานที่ทำงานในวันปกติทำงานไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องจัดให้มีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน ในทุกระยะเวลา 7 วัน โดยเฉลี่ย การทำงานล่วงหน้าต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ของพนักงาน และความจำเป็นของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และลูกจ้างต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษเสมอ

3.3 การกำหนดวันหยุด และวันทำงาน เป็นไปตามกฏหมาย และมาตรฐานการจ้างโดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้ทราบ

4. หลักการปฏิบัติว่าด้วยการว่าจ้าง และการจ้างงาน

ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง การปฏิบัติระหว่างการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน การเข้ารับการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่งงาน การเลิกจ้าง หรือเกษียณอายุ อันเนื่องจากความแตกต่างจากลักษณะเฉพาะบุคคล ทางเชื่อชาติ ชนชั้น สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ ความพิการ สภานภาพสมรส ค่านิยม การเป็นสมาชิกสมาคม หรือความเอนเอียงทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพ หรือ การเมือง

5. ค่าตอบแทน

5.1 การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่จ่ายตามการทำงานเป็นไปตามมาตาฐานขั้นต่ำของกฏหมายของประเทศ หรือตามมาตราฐานอุตสาหกรรมที่สูงกว่า ไม่ว่ากรณีใดในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพียงพอกับความจำเป็นพื้นฐาน ไม่มีการหักค่าจ้างเนื่องจากการลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ

5.2 การจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน ตรงตามเวลาที่กำหนด (ทุกวันที่15 และวันสิ้นเดือน)

6. การเคารพเสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

6.1 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ตนเลือก เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือองค์กร และมีสิทธิในการเจรจาต่อรอง

6.2 ลูกจ้างมีการพัฒนากลไกการแก้ไขความขัดแย้ง รวมถึงกระบวนการการร้องทุกข์

7. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

7.1 บริษัทฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม และท้องถิ่นในการดู และสุขภาพอนามัย ให้ถูกสุขลักษณะ โดยคำนึงถึงลักษะอุตสาหกรรม และเฉพาะของสภาพอันตรายของกิจการที่ดำเนินการ กำหนดหรือจัดให้มีขั้นตอนดำเนินการที่พอเพียงต่อการป้องกันอุบัติเหตุ และการประสบอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หรือมีสัมพันธ์กับกระบวนการทำงาน โดยควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

7.2 พนักงานได้รับการบันทึกรายละเอียดการตรวจสุขภาพความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการฝึกอบรมแนวทางป้องกันที่ปลอดภัยในการทำงาน หรือเปลี่ยนงานใหม่เสมอ

7.3 บริษัทฯ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วม รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สะอาด ถูกหลักอนามัย การรับประทานอาหารสำหรับพนักงาน

7.4 บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้บริหารอาวุโสดูแลด้านความปลอดภัย และสุขภาพอานามัยของพนักงานทุกคน

7.5 การดูแลทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การปล่อยอากาศเสีย น้ำเสีย กากสารพิษ วัตถุอันตราย และการกำจัดของเสียอันตราย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

8. การไม่ยอมให้มีการข่มขู่คุกคาม

8.1 พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพสิทธิเสรีภาพ

8.2 พนักงานไม่ถูกข่มขู่ คุกคาม การลงโทษทางด้านร่างกาย วาจา และการล่วงละเมิดทางเพศ

9. ของกำนัล และสิ่งบันเทิง

บริษัทฯ ส่งเสริมการไม่รับของกำนัล หรือมีส่วนร่วมการติดสินบน ของที่ได้มาโดยการไม่สุจริต ต่อภาครัฐ และเอกชน สิ่งบันเทิงแก่บริษัทฯ ผลประโยชน์ทับซ้อน การผิดหลักจรรยาบรรณในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่เอกชน

10. การป้องกันการก่อการร้าย และไม่พกพาอาวุธ

10.1 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยในการควบคุมการเข้ามาติดต่อ รวมถึงการตรวจสอบยานพาหนะของผู้มาติดต่อด้วย

10.2 จัดให้มีการตรวจสอบพื้นทุกพื้นที่ในบริษัทฯ ทุก 2 ชั่วโมง รวมถึงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเช่น ที่เก็บสารเคมี ถังขยะ เป็นต้น

10.3 การจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทฯ

10.4 การจัดให้มีแผนฉุกเฉินการก่อการร้าย สำหรับ บริษัทฯ รวมถึง แผนพบเหตุ แผนขณะเกิดเหตุ แผนระงับเหตุ แผนฟื้นฟูให้การช่วยเหลือ

10.5 จัดให้มีการตรวจสอบการเข้า – ออก ของพนักงานเพื่อป้องกันการก่อการร้าย

มาตรฐานนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกฏเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติเท่านั้น และจักนำไปใช้กับพนักงานอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามกฏหมาย หรือ ข้อบังคับของลูกค้าแล้วแต่อันใดที่มีมาตรฐานเท่าเทียม หรือสูงกว่ามาตรฐานนี้