การเฝ้าสังเกต

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีการประเมินคู่ค้า ว่าคู่ค้ามีศักยภาพเพียงใด มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เราได้กำหนดแนวทางหรือไม่ รวมถึง ความสามารถในการตอบสนองของคู่ค้า คุณภาพของสินค้า และวิธีการจัดการโดยนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับกิจกรรม เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้า/บริการ ปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดเป็นคู่มือระเบียบปฏิบัติ อ้างอิง WI-PU00-003-C05 SUPPLIER EVALUATE AND SELECTION และบันทึกผลการประเมินลงใน แบบฟอร์ม FM-PU00-007 Supplier Evaluation Form และแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลักคือ

1. ด้านคุณภาพสินค้า/บริการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. ด้านการจัดการพลังงาน

ความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน
ด้านคุณภาพสินค้า-บรืการ-ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม