การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภค

เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่บริษัทจัดซื้อมามีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ มีกระบวนการการตรวจรับรองวัตถุดิบในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกลยุทธ์ และแยกประเภทการตรวจวัตถุดิบได้ดังนี้

1. Material Certificates คือ หนังสือรับรองคุณภาพวัตถุดิบที่ผู้ขายส่งมาให้ทุก LOT ที่มีการสั่งซื้อ

2. Nickel คือการตรวจสอบสารนิกเกิลที่ตกค้างในเครื่องประดับ

3. Cadmium คือการตรวจสอบค่าสารแคดเมียมที่ตกค้างอยู่ในเครื่องประดับ

4. Lead คือ ตรวจสอบค่าสารตะกั่วที่ตกค้างอยู่ในเครื่องประดับ

5. Mercury คือการตรวจสอบค่าสารปรอทที่ตกค้างอยู่ในเครื่องประดับ