โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

จากกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่จะทำสังคมคาร์บอนต่ำภายในบริษัทฯ โดยนำการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการของเสียภายในบริษัทฯ ให้เป็นศูนย์ การรักษาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ทำให้เกิดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น

1. โครงการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้พลังงานสูง

2. โครงการขยะเป็นศูนย์ (Waste Zero) โดยนำขยะมาเข้าหลักการ 3R ก่อน ใส่ขยะที่เหลือจากการคัดแยกแล้วมาจัดการด้วยวิธีการอื่น ที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น หรือจะช่วยให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. โครงการปลูกป่า และป่าชายเลน

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม-1