ขอบข่ายขององค์กรแห่งความสุข

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้นำหลักการทำ Happy workplace มาเป็นแนวทางของการพัฒนาการบริหารความสุขให้กับพนักงานในบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบ การหาแนวทางการบริหารจัดการให้พนักงานมีความสุข การบริหารความสุขนั้นจะต้องประกอบด้วยหัวใจสำคัญหลายอย่าง ดังนั้นการหาแนวทางการจัดการบริหารความสุขของพนักงานจึงเป็นขอบข่ายองค์กรแห่งความสุขของเรา โดยแต่งตั้งคณะทีมงานจิตอาสา การสร้างสุขในองค์กร เข้ามาเป็นตัวผลักดัน และสร้างแรงกระตุ้นให้องค์กรภายในเกิดความสุขได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การจัดการของทีมงานจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ทุกคนช่วยกัน

แนวทางการบริหารจัดการให้เกิดความสุข 8 ประการ

บริษัทได้นำเอา Happy 8 มาใช้ในองค์กรโดยการจัดการอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกาย และใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน รู้จักการออกกำลังกาย ของพนักงานทุกคน

2. Happy heart การมีน้ำใจงาม สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการอยู่ร่วมกันในองค์กร คือ การเอื้ออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม

3. Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จักผ่อนคลายให้เหมาะสม

4. Happy brain การหาความรู้ คนเราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพ และเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือพูดง่าย ๆ คือ เรียนเพื่อรู้ และสอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้

5. Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของเราทุกคนในสังคม การสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นต้องอาศัยความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

6. Happy money รู้จักเก็บ รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับ รายจ่าย ของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับตนเองได้

7. Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความสำคัญกับครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง เกิดกำลังใจที่ดีในการทำงาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้

8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ทำงานของเราเอง กับสังคมนอกที่ทำงาน เราทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน และกัน การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การสร้างความสุขในที่ทำงานไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำงาน