กลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทาน

จากแนวคิดในเรื่องกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ทำให้บริษัทฯ ได้นำข้อดีของแต่ละกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ โดยทำเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานในด้านห่วงโซ่อุปทาน รองรับกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาจากลักษณะของธุรกิจ และสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า คือกิจการต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ต้องการสินค้าใด มีคุณลักษณะอย่างไร ควรกำหนดราคาขายเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการตลาด ณ ขณะนั้น

2. การมีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง รวมถึงต้องรักษาคุณภาพในการผลิตสินค้า และการให้บริการลูกค้า เพื่อเกิดความเชื่อมั่นในตัวกิจการ โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้า และบริการอยู่ตลอดเวลา

3. จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์คุณค่า โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน เพื่อจะได้ภาพรวมในการปฏิบัติงานทั้งองค์กร และขยายไปยังกิจกรรมของคู่ค้า หรือเรียกอีกชื่อว่าเป็น กิจกรรมต้นน้ำ และกิจกรรมของลูกค้า หรือเรียกอีกชื่อว่าเป็น กิจกรรมปลายน้ำ

4. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกันเป็นการเสริมสร้างผลงานที่ดีให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเอากิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทานมาปรับวิธีการดำเนินการ ทั้งการจัดหา, การขนส่ง, การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า เพื่อตอบสนองกับกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่อุปทาน