ความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทฯ มีการดำเนินการมาหลายกิจกรรม บริษัทฯ มีตัวอย่างความสำเร็จที่ได้รับดังนี้

1. การพานักเรียน และเด็กในชุมชนไปสอบเลื่อนสายเทควันโด

2. การพานักเรียน และเด็กในชุมชนไปแข่งขันฟุตบอล และเทควันโด

3. การที่ชุมชนได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการรับงานกลับไปทำที่บ้าน

4. การที่ชุมชนนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

5. นักเรียน และชุมชนได้นำความรู้จากสอนทำสบู่ และน้ำยาล้างจานกลับทำใช้ในบ้าน หรือขายเป็นรายได้เสริม

6. มีการทำธนาคารขยะ

7. การช่วยลอกคลอง

8. คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร