การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์อนาคตอย่างมีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดความเสียหายหรือป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีดำเนินการกับโอกาส และความเสี่ยงของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นไปอย่างมีระบบ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดหาทีมงานบริหารความเสี่ยง พิจารณา/เสนอเนะการประเมินความเสี่ยงที่ทีมงานบริหารความเสี่ยงจัดทำขึ้น รวมทั้งตรวจสอบรายงานการสรุปผล และกำหนดแนวทางในอนาคตเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

ทีมงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลส่งคณะกรรมการพิจารณา

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อลดความเสี่ยง ความเสียหาย ความไม่แน่นอน หรือโอกาสที่อาจนำไปสู่ความสูญเสีย หรือการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใชการดำเนินงาน การจัดการกับความเสี่ยงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรได้

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เพื่อให้มีการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ หรืออยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการดำาเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ และลดความไม่แน่นอนของเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง และสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยต้องมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง