นโยบายด้านห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายด้านห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลคู่ค้า ที่อาจจะส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย และกำรดำเนินการของธุรกิจ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติของผู้ค้า โดยสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า และผู้รับเหมา ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น หรือติดสินบน รักษาความลับของข้อมูล ที่ได้ทำข้อตกลงกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการเงิน หรือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา หากทางบริษัทฯ ทราบว่ามีการกระทำความผิด อาจดำเนินการเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า และผู้รับเหมา ส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้ตามกำหนด พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์กับทางบริษัท และผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบริษัทคาดหวังให้ผู้ค้า และผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปฏิบัติ และข้อบังคับ ทั้งระดับประเทศ และท้องถิ่นความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า และผู้รับเหมา มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในกรณีที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น หรือกรณีที่ผู้ค้าเกิดการชะงักของธุรกิจ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน โดยบริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า เคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้าง ทั้งทางด้านชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ การเลิกจ้าง รวมถึงการรับข้อร้องเรียน และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อความแตกต่าง ในการจ้างงาน และปฏิบัติงาน และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงาน ต้องมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า ปฏิบัติงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนโดยรอบ ในขณะเดียวกันอาจจะร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามกำลัง

3. ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า มีการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้อื่น จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน มีกระบวนการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระเบียบปฏิบัติ ให้พนักงานของผู้ค้า รวมถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ผลิคภัณฑ์ ก่อนส่งมอบหรือเริ่มกิจกรรม ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน บริษัทคาดหวังให้ผู้ค้า มีการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน และทำการเตรียมแผนการตอบสนอง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่รวมถึง การเตรียมการ การตอบสนอง และการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุ

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม

การป้องกันมลพิษ และลดการใช้ทรัพยากร บริษัทฯ คาดหวังให้ผู้ค้า ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีการตรวจประเมิน ตรวจวิเคราะห์ ค่าตรวจวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายยอมรับ รวมถึงมีมาตรการเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิต และการขนส่ง โดยยึดหลักการป้องกันมลพิษ รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์สีเขียว รวมถึงการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม