ภาพลักษณ์ ที่ดีของบริษัทฯ

มุมมองของบุคคลภายนอกมองบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด มีจุดเด่นที่ทำให้บุคคลภายนอกรู้สึกว่าเราดีอย่างไร

1. ภาพลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา

บริษัทฯ ของเรามีจุดเด่นเรื่อง ความสวยงาม แลดูสะอาดตา ต้นไม้สีเขียวอยู่รอบ ๆ บริษัทฯ วัตถุสิ่งของที่จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับบุคคลที่มาติดต่อรู้สึกประทับใจ ถ้าได้ย่างก้าวเข้ามา สังเกตุในช่วงเย็น ๆ จะเห็นเด็ก ๆ ในชุมชนมาวิ่งเล่นฟุตบอลในสนามของบริษัทฯ ผู้ปกครองต่างจับกลุ่มกันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในช่วงยามเย็น เด็ก ๆ บางกลุ่มเล่นเทควันโด อย่างขมักขเม้น ในเต้นท์ที่บริษัทฯ จัดให้ จะมีเด็กใส่ชุดสีขาวยืนตั้งแถวยาวอย่างเป็นระเบียบ ทำให้แลดูสวยงานตา ในขณะเดียวกัน ความเป็นระเบียบของเด็ก ๆ เหล่านี้มาจากครูผู้สอนได้สอนให้เด็ก ๆ รู้จักระเบียบ และวินัยนั้นเอง

2. ภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการตลาด

บริษัทฯ ของเราผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพส่งออก 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงอย่างมากด้านการลงทุน และความเชื่อมั่นของเราทุกคน เราจึงภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับบริษัทฯ ทำให้บุคคลภายนอกอยากเข้ามาทำงานกับเรา ด้วยเหตุผลที่ว่า เราส่งออก นั้นเอง

3. การดูแลพนักงาน

การดูแลใส่ใจพนักงานทุกท่านนั้นคือ ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน โดยการนำกิจกรรมต่าง ๆ มาสนับสนุนให้เกิดการบริหารงาน เช่น การนำเอาการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มาใช้เป็นการขับเคลื่อนองค์กรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเป็นองค์กรแห่งความสุข อาทิเช่น กิจกรรม วันพ่อ วันแม่ Valentine’s day วันสงกรานต์ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเราก็ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ปี 2559 ระดับประเทศ, รางวัลการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ Happy Workplace อย่างยั่งยืน, รางวัล ปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ระดับทอง เป็นการจัดทำมาตราฐานด้านความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างเป็นมาตรฐาน, รางวัลสถานประกอบกิจการที่ลดอุบัติเหตุ โดยสามารถจัดการการลดอุบัติเหตุในการทำงานที่มีสถิติไม่ไม่หยุดงานต่อเนื่องตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน กิจกรรมสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ประจำปี 2558 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบได้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2559 ระดับจังหวัด และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เราทุกคนภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับเป็นอย่างมาก

4. การจัดทำระบบ

ด้วยบริษัทฯ มีการจัดทำระบบมาตรฐานที่สนับสนุนการบริหารงานเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานให้กับบริษัทฯ ดังนี้

ระบบ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, OHSAS 18001 : 2007, ISO 27001 : 2013, ISO 26000 : 2010, ISO 50001: 2011, ISO 14064-1, ISO 14064-3 ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกต่างร่วมมือกันทำระบบเหล่านี้ เราจึงมั้นใจว่าการบริหารงานคุณภาพของเราเป็นตัวชี้บ่งว่าคนส่วนใหญ่อยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานกับเรา

5 การมีส่วนร่วมต่อชุมชน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ในการจัดทำระบบความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิมนุษยชน รักษาข้อมูลลูกค้า และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเป็นกลางทางการเมือง ให้สิทธิเสรีภาพให้พนักงานมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความแข่งขันอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สิน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคม สำหรับบริษัทฯ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ องค์กร โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยนำเอาระบบแนวทาง โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน CSR-DIW

6 ความร่วมมือจากภาครัฐ

ความร่วมมือที่ภาครัฐได้เล็งเห็น ด้านการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนองค์กรของรัฐ และการทำงานที่ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ มาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ เองได้รับการยอมรับจากภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน การปฏิบัติตามกฏหมายกำหนด และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมผลประโยชน์ต่อส่วนร่วม ที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทราบถึงการทำงานของเรา