วิธีการทั่วไป

วิธีการทั่วไปของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมี 4 ลักษณะดังนี้

1. เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมดีขึ้น / ดูแลไม่ให้แย่ไปกว่าเดิม

2. ไม่ลดทอนศักยภาพ และโอกาสการใช้ประโยชน์ในทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นต่อไป

3. พึ่งตนเองเป็นหลัก (ความรู้ ทุน เทคโนโลยี)

4. พนักงาน และชุมชน มีความสุข

เหตุผลที่บริษัทเลือกการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารงานองค์กร

ความยั่งยืนในความหมายของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด คือการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโต และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริง