ความปลอดภัย

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน จึงได้ดำเนินการของการรับรองระบบ OHSAS 18001 เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงาน ให้พนักงานมีความมั่นใจ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีระบบ OHSAS 18001 ควบคุมการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย แก่พนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การทำกิจกรรม KYT การตรวจประเมินพื้นที่ในการทำงานโดยผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และยังส่งประกวดเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย ได้แก่ การประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ซึ่งได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด และ การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (0) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นโล่ระดับทองแดงโดยมีสถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 1,615,826 ชั่วโมง

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและลูกค้า โดยมีการวางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปีเพื่อให้มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน และจะพัฒนาคุณภาพงานด้านความปลอดภัยเพื่อก้าวไปสู่ สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ด้วย