องค์กรแห่งความสุข

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้นำเรื่องเครื่องประดับแบบการเจาะร่างกาย เป็นองค์ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและชุมชน

เรามาดูกันว่าองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับพนักงานและชุมชนอย่างไร

1.บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้กับพนักงานตามกฏหมายทุกอย่างและเพิ่มให้มากกว่าที่กฏหมายกำหนด

2.ผู้บริหารระดับสูงมีความใส่ใจดูแลให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นในทุกๆเรื่อง

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำงานโดยมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีการตั้ง KPI  “พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำให้ แน่ใจได้ว่าพนักงานของบริษัท สลาแมนแมนเดอร์จะต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้อย่างแน่นอน

4.กิจกรรมอบรมสำหรับพนักงานใหม่ ได้มีการจัดขึ้นทุกปีโดยเป็นกิจกรรมพาพนักงานใหม่ไปนอกสถานที่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้พนักทุกระดับจะได้เรียนรู้ ความมีวินัยและสร้างความสามัคคีกันพร้อมให้เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรต่อไป

5.เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบหลายระบบ ฉะนั้นพนักงานที่ได้อยู่ที่องค์กรนี้มั่นใจได้เลยว่า องค์กรนี้

มีความปลอดภัยและมีความสุขที่ได้เป็นพนักงานของบริษัท ฯ นี้แน่นอน  6 ระบบ โดยได้รับการรับรองจาก บริษัท เอส จี เอส

ประเทศไทย จำกัด ดังนี้

1.) ISO 9001: 2015  ระบบการจัดการด้านคุณภาพ

2.) ISO 14001: 2004  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3.) OHSAS 18001:2007 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4.) ISO 26000: 2010 ระบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5.) ISO 50001: 2011 การจัดการด้านพลังงาน

6.) ISO 14064-3 คาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กร