CSR-DIW

1. ความหมายของ CSR Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกล และใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. แนวความคิด สำหรับบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ในการทำ CSR

ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ มีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง กับบริษัทฯ รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จนทำให้บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดี เสมอมา อีกนัยหนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนัก และมุ่งมั่น เพื่อให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ด้านผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิมนุษยชน รักษาข้อมูลลูกค้า และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเป็นกลางทางการเมือง ให้สิทธิเสรีภาพกับพนักงาน การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สิน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริษัทฯ โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ซึ่งถือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา และสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. ระดับของ CSR

ระดับ 1 Mandatory Level: ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น

ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ระดับ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

ระดับ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

4.ประเภทของ CSR

In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา, การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่าง ๆ

5.หลักการและแนวคิดของการทำ CSR

1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3. การเคารพสิทธิ และการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

8. การจัดทำรายงานด้านสังคม และสิ่งเเวดล้อม

Screen Shot 2559-06-23 at 9.14.32 AM