Lean กับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ผู้คนหันมาให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษ พลังงาน หรือภาวะโลกร้อน ผู้บริโภคเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่าสินค้าที่ซื้อไป หรือใช้อยู่นั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ทำให้หลาย ๆ บริษัทต้องหันมาผลิตสินค้า หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากขึ้น

1

สำหรับบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เริ่มมีการนำระบบ Lean Management for Environment มาประยุกต์ใช้ โดยได้เข้าร่วมโครงการ “ลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นโครงการของที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด จัดทำขึ้น โดยมุ่งเน้นการกําจัดความสูญเสีย (Waste) ในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ ของสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับ การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2017

2