การมุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเงิน

ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรควรตระหนักถึงเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และองค์กรบริษัทฯ” เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาองค์กรบริษัทฯ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้แค่อยู่ในรูปแบบเงินเท่านั้น ยกตัวอย่าง เช่น

– การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้พนักงานมองเห็นคุณค่าในการทำงาน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน

– เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– จริงใจ จริงจัง ต่อเนื่อง และทั่วถึง เพื่อเพิ่มทักษะ และสนับสนุนศักยภาพของพนักงาน อำนวยความสะดวก ติดตามสนับสนุนอย่างเอื้อาทรกัน

– โอกาสการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน, การประกาศยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น

ดังนั้น ผลที่ได้จากการให้ความสำคัญเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์บริษัทฯ ส่งผลให้เกิดผลดีต่อองค์กรบริษัทฯ และพนักงานมากยิ่งขึ้น มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน, ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม, เลิกงานช้าเพื่อผลิตสินค้าให้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด การทำกิจกรรมหรือออกค่ายจิตอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ต่อตนเอง และสังคม

การมุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเงิน