บริจาคเงินกองทุนค่ารักษาพยาบาล

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้บริจาคเงินกองทุนรักษาพยาบาลให้แก่หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยตั้งอยู่เลขที่  648  ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม

2. เพื่อให้พนักงานรู้จักสามัคคีและช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

3. เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับเด็กกำพร้า