ถุงซิปย่อยสลายได้

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ เลือกใช้ถุงซิปแบบ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic)มาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) หมายถึง การที่พลาสติกแตกออกโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปถ้าจะให้เกิดการย่อยอย่างสมบูรณ์
(น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์หรือมีเทน และชีวมวล) จะต้องมีสภาวะที่เหมาะสม (เช่น จุลินทรีย์ ความชื้น และความร้อน เป็นต้น) ถ้าพลาสติกนี้ถูกทิ้งในสภาวะแวดล้อมทั่วไป ไม่ว่าจะในหลุมฝังกลบ หรือรั่วไหลลงทะเล ก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กได้และอาจจะเล็กลงไปเป็นไมโครพลาสติก ซึ่งต้องใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยา

กระบวนการย่อยสลาย
1. ผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่ใช้งาน หรือนำกลับกลับมาใช้ใหม่ได้ (product can be used, reused)
2. การย่อยสลายจาก ความร้อน แสงอุลตร้าไวโอเลต และปฏิกิริยาเชิงกล (degradation triggered by heat, UV light and mechanical stress)
3. เกิดการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กลงจนเป็นไมโครพลาสติก (reaction from big size to microplastic)
4. การเป็น น้ำ คาร์บอนได้ออกไซด์ และสารอินทรีย์ (water, carbon dioxide, biomass)

เราเปลี่ยนมาใช้ถุงซิปประเภทย่อยสลายได้ เพราะเราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

กระบวนการย่อยสลาย