นโยบาย

 

นโยบาย

 

 

มาตรฐาน

 

 

ระบบ

 

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน พลังงาน และข้อมูลสารสนเทศ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด กำหนดนโยบายระบบการบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการพลังงาน และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการดังนี้

1.บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงที่สุด ส่งมอบรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

2.บริษัทจะดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายด้าน QEHSEI รวมทั้งข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.บริษัทมุ่งเน้นในการปฏิบัติการกับความเสี่ยงและโอกาศ การค้นหาอันตรายและความเสี่ยงในทำงาน การควบคุมป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ทั้งในงาน และนอกงาน รวมทั้งเหตุภาวะฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต โรคจากการทำงาน อีกทั้งมีการส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

4.ส่งเสริมให้ พนักงาน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยควบคุม ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้พลังงาน สนับสนุนการเลือกซื้อ การออกแบบเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5.ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ทั้งทางด้าน บุคลากร เวลา และอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างเหมาะสม มีการฝึกอบรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้าน QEHSEI ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6.บริษัทมุ่งมั่นในการควบคุม ดูแล ผู้รับเหมาและผู้จำหน่าย ให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดด้าน QEHSEI

7.ให้ความสำคัญอย่างสูงในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน

8.บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

โดยสรุปเป็นใจความสำคัญดังนี้

“มุ่งมั่นคุณภาพ      ปฏิบัติตามกฏหมาย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม              เตรียมพร้อมความปลอดภัย

ใส่ใจพัฒนาบุคลากร         พร้อมควบคุมดูแลผู้รับเหมา

เฝ้าระวังข้อมูลสารสนเทศ       เศรษฐกิจ สังคม มั่นคง ยังยืน”