การบริจาค

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน โดยรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงที่ตระหนักถึงการบริจาค ในรูปแบบที่หลากหลาย จึงก่อเกิดพนักงานที่มีจิตอาสาขึ้น ภายใต้ความเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส ในหลากหลายแนวทาง โดยมีจัดตั้งชมรมสู่การเข้าถึงการบริจาคอย่างเต็มรูปแบบ การบริจาคนั้น ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่มันคือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยมาแปรรูปการบริจาคนั้นให้เกิดความยั่งยืนต่อไป