กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

จากที่บริษัทฯ มีความใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้องค์กรคิดหาวิธีการต่าง ๆ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อทำให้ประสบผลสำเร็จ โดยกลยุทธ์ที่องค์กรจะนำมาใช้นั้น เป็นกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลจากส่วนต่างๆภายในองค์กร โดยกลยุทธ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะสอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจขององค์กรในทิศทางที่สนับสนุนกันด้วย อาทิเช่น การที่บริษัทได้คิดริเริ่มในการทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้ลูกค้าทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการซื้อสินค้าที่มีการชดเชยการเกิดคาร์บอน เราจะมีการให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่สามารถชดเชยคาร์บอนได้ การทำสังคมคาร์บอนต่ำภายในบริษัท โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียภายในโรงงาน การรักษาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

e1478166169530