วิธีการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน

วิธีการทางด้านห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารทางธุรกิจขององค์กร มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งการที่ลูกค้าจะมีความพึงพอใจมากที่สุดนั้นมีส่วนประกอบสำคัญคือ คุณภาพของสินค้า ราคาของสินค้า และระยะเวลาที่ได้รับสินค้า ซึ่งจากประเด็นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ และได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง องค์กรไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงผู้บริโภค บริษัทจึงนำกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการบริหาร ความเติบโตของธุรกิจ และความยั่งยืนของธุรกิจ

จากแนวทางด้านห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ได้มีการปรับแนวความคิด และมุมมองในเรื่องกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะสามารถพิจารณา และกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง การบริหารในปัจจุบัน และอนาคตนั้นองค์การจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การทำกำไรในปัจจุบันทำได้ยากขึ้น ในอนาคตองค์การอาจต้องมีการจัดการผลกำไรอย่างเจาะจงตามประเภทลูกค้า และสินค้า มองหาโอกาสในการสร้างกำไรในอนาคตระยะยาว

2. การมีช่องทางมากขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ การมีลูกค้าที่หลากหลาย จำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้ทำให้การบริหารองค์การทำได้ยากขึ้น ทำให้องค์การเข้าสู่การเป็นองค์การขยาย และเน้นการตอบสนองลูกค้าเป็นราย ๆ

3. การประเมินผล และการนำทิศทางองค์การ มุ่งเน้นมูลค่าของหุ้น และมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ

4. คุณภาพถือเป็นสิ่งบังคับที่ต้องมีอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องการสินค้าหลากหลายแต่ต้องการสินค้าที่เหมาะกับตน องค์การจะต้องเน้นการทำตลาดเจาะจงโดยใช้แหล่งวัตถุดิบร่วมกัน รวมทั้งเน้นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น