วิธีการทางสิ่งแวดล้อม

วิธีการทางสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดภาวะเรือนกระจก หรือการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ บริษัทฯ จึงได้หาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ใช้แนวคิดโดยที่ เริ่มทำกับตนเองก่อนแล้วขยายผลไปยังชุมชนภายนอก และขยายผลต่อไป โดยจากแนวคิดดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14000 มาใช้ในการดำเนินการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้นำ ระบบการจัดการด้านพลังงาน หรือ ISO50000 มาช่วยในการจัดการด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อสะท้อนว่าองค์กรมีความตั้งใจในสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงได้นำการคำนวณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) มาใช้ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานขององค์กร และได้ขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง โดยนำความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) มาใช้ในการจัดการทางนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังปลูกจิตสำนึกของการใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงานในองค์กรโดยกิจกรรมที่ทางองค์กรจัดทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในด้านการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม

“กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”

-e1478167901786