กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558-2563 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามทิศทางสู่ความยั่งยืนดังนี้

1. ความแข็งแกร่งทางการเงิน

2. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

3. มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการ

4. เพิ่มจำนวนของการออกแบบสินค้าใหม่

5. มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8. เพิ่มความสุขของพนักงาน

9. มุ่งความสำเร็จในเป้าหมาย

10. เพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน

11. การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

12. พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทมีการดำเนินการมีดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงาน และปลูกฝังวัฒนธรรมการเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยการสร้างบรรยากาศให้พนักงานทุกระดับ คิดนอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกล้ารับความเสี่ยงในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ในทางที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน รวมทั้งพนักงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีช่องทางให้พนักงานได้พัฒนาเช่น การประชุมประจำเดือน, Morning talk, Creative Thinking Team, กล่องรับฟังความคิดเห็น 

2. สนับสนุนรายได้ของพนักงาน และชุมชน : บริษัทมีโครงการสนับสนุนให้พนักงาน และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประจำ โดยบริษัทฯ มีการจ่ายงานให้พนักงาน และชุมชนกลับไปทำที่บ้าน ซึ่งจะมีการอบรม และสอนงานรวมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ก่อนรับงานกลับไปทำบ้าน

3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี และพัฒนากระบวนการต่าง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

3.1 Zero waste 

1. นำขยะเปียกกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพ

2. นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำในระบบชักโครก

3. เตาเผาขยะแบบไร้กลิ่น ไร้ควัน

3.2 Energy Management

1. ปรับ Motor 200 V. เป็น 380 V. 3 เฟส

2. ลดการใช้ปั๊มลม 10 แรง

3. ติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำ

3.3  การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 

บริษัท ฯ เป็นผู้ประกอบกิจการด้านเครื่องประดับเจาะร่างกาย ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร  ISO 14064-3 Carbon Footprint for Organization เป็นรายแรกของประเทศไทย และของโลก จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด และจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครบ 3 scope ดังนี้

Scope 1 (Direct GHG Emission) = 25 tCO2e

Scope 2 (Indirect GHG Emission : Electricity) = 927 tCO2e

Scope 3 (Other Emission : Papers usage and Water usage) = 18 tCO2e
ทั้ง 3 scope มีช่วงเวลาการคำนวณตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2014

4. การสอนอาชีพเสริมให้กับนักเรียน และชุมชน

4.1 สอนการสบู่

4.2 สอนการทำน้ำยาล้างจาน

4.3 สอนการทำธนาคารขยะ

5. เปิดชมรมกีฬาต่าง ๆ ให้ พนักงาน เด็กในชุมชน และโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาได้เข้าร่วมฟรี

5.1ฟุตบอล  

5.2 เทควันโด

5.3 วอลเล่บอล

5.4 โยคะ

5.5 แอโรบิค

6. การเปิดสอนภาษาอังกฤษให้พนักงาน และบุคคลภายนอกที่สนใจ