โครงการสำหรับชุมชน

ด้วยทาง บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่าง ๆ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมขน อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ องค์กร โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ เอง มีการวางแนวทาง ในการปฏิบัติต่อชุมชน ดังต่อไปนี้

1. ช่วยพัฒนาชุมชน โดยคำนึงการพัฒนาด้าน การส่งเสริมศึกษาให้กับผู้สนใจทุกกลุ่ม อาทิ เช่น จัดเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับคนในชุมชน ภาษาพม่า เปิดสอนเทควันโด เปิดสอนฟุตบอล ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน รวมถึงส่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไปให้ความรู้กับชุมชน เรื่อง การทำสบู่จากกากกาแฟ และการทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน

DSC08653

2. ช่วยพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ในชุมชน สนับสนุนการสร้างงานในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถยืนด้วยตนเองได้โดยการนำแนวทางการปรับเศรษฐกิจในชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดสอนวิธีการใส่พลอย, การขัดงาน, การเจียงาน, การ Set งาน และจ่ายงานให้กลับไปทำที่บ้าน รวมถึงสอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน และสบู่ ใช้ในชุมชน

1470898313366

3. ช่วยพัฒนาชุม ด้านสังคม บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ จัดให้มีการทำกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน การจัดทำความสะอาดวัดและโรงเรียน ร่วมกับชุมชน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ทาสีอาคารเรียน ร่วมกับชุมชน จัดประชุมชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมการจัดงานการตรวจประเมินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกระทุ่มล้ม ร่วมกับสำนักงานขนส่ง เข้าอบรมชุมชนให้มีใบขับขี่และสวมใส่หมวกกันน๊อกฯลฯ

20160715_094215

4. ช่วยพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุน สร้างความร่วมมือในชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันการสูญเสีย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่อาจหมดไป เช่น การปลูกป่าปกที่เทศบาลกระทุ่มล้ม การตักผักตบชวา ออกจากคลองในพื่นที่ หมู่ 19 การตักขยะในลำคลอง ปลูกป่าชายเลน รวมถึง การสร้างโรงขยะให้กับโรงเรียน

 IMG_011