การเป็นสมาชิก

ด้วยสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนวัยทำงาน โดยบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ของเราจึงมีแนวทางจัดทำโครงการที่ สนับสนุนโคงการดี ๆ และเข้าร่วมการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนักดีว่าการที่พนักงานทุกคนทำงานสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยของการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เช่น ชีวิตดี ครอบครัวดี การเงินดี สังคมดี มีสุขภาพดี ทำงานอย่างปลอดภัย ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ เองที่ทำให้ผู้บริหารมีแนวคิด ดำเนินโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) และได้ร่วมลงนาม MOU กับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้รับความสุขในการทำงาน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นั้นจะสำเร็จได้คือต้องมีผู้นำ และทีมงานในการขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน