คาร์บอนฟุตพริ๊นท์

คาร์บอนฟุตพริ๊นท์

บริษัทฯ ได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากหน่วยงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับใบรับรองลำดับที่ TGO CFO 59-009 และได้รับการรับรอง ISO14064-3:2006 จากหน่วยงาน เอสจีเอส โดยได้รับใบรับรองลำดับที่ TH-ENV-2015-01422-001 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 และทางบริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้มีการทำ Carbon offset กับโครงการ Siam Cement Biomass Project

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อจะขอการรับรองจาก หน่วยงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 83 รายการ และคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในเดือนเมษายน 2560

คาร์บอนฟุตพริ๊นท์