รูปภาพกิจกรรม

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อสนับสนุนโครงการระบบต่าง ๆ และเพื่อพนักงานของเรา ทั้งด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านจิตอาสาและการบริจาค การมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนด้านพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ