สิทธิประโยชน์และรางวัล

สิทธิประโยชน์ และรางวัล

1. สิทธิประโยชน์ตามกฏหมายกำหนด

2. สิทธิที่บริษัทฯ กำหนดนอกจากกฏหมายกำหนด

3. สิทธิการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มี 

4. สิทธิการได้รับประกันชีวิต แบบกลุ่ม 

5. สิทธิการได้รับเงินเบี้ยขยันที่บริษัทฯ มี

6. สิทธิการขอรับงานไปทำที่บ้าน

7. สิทธิรับอาหารกลางวัน ฟรี

8. สิทธิขอกู้เงินกับบริษัทฯ

9. สิทธิขอสมัครขอทุนการศึกษาบุตร

10. สิทธิการเข้าประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

11. สิทธิการเข้าร่วมการเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

12. สิทธิเข้ารับการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

13. สิทธิเข้ารับการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัย ในสถานประกอบกิจการ

14. สิทธิในการขอเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัด

15. สิทธิในการสมัครเข้ากิจกรรม ภายนอก ที่บริษัทฯ จัด

16. สิทธิการเข้ามาเป็นนักกีฬาของบริษัทฯ

17. สิทธิในการเข้าเรียน ภาษาอังกฤษฟรี หลังเลิกงาน

18. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และตัวพนักงานเอง

19. สิทธิในการเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือจิตอาสาต่าง ๆ

20. สิทธิในการขอเข้าออกเสียงเลือกตั้งในด้านการเมือง

รางวัล

1. รางวัลการรับตำแหน่งเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี

2. รางวัลการประกวดการแข่งขัน การประกวดแต่งเพลงมาร์ท สลาแมนเดอร์

3. รางวัลการประกวดวาดภาพวันแม่

4. ราววัลการประกวดเสนอกิจกรรมด้านความปลอดภัย

5. รางวัลการประกวด Big Kaizen 

6. รางวัลการประกวดกิจกรรมตำส้มตำ 

7. รางวัลการประกวดร้องเพลง

8. รางวัลการประกวดแต่งกลอนวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ ,วันแม่

9. รางวัลการประกวดในกิจกรรมบรรยายบทความต่าง ๆ

10. รางวัลการทำงานที่มีอายุงานนาน