กลยุทธ์ ข้อผูกพันธ์ จากชุมชน

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน

ดังนั้น เพื่อวางแนวทางในการเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายที่แน่นอน โดยบริษัทฯ กำหนดแผน และกลยุทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยในแต่ละกิจกรรมนั้นทางบริษัทฯ ตระหนักดีว่า เราทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับชุมชน โดยยึดหลักการ เข้าใจ เข้าถึง ลงมือปฏิบัติร่วมกันพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน ตลอดไป โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ ส่งพนักงานเข้าไปมีส่วนในการจัดตั้งการเป็นสมาชิกในชุมชนอย่างมีเสรีภาพ เคารพสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนโดยไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดขวาง หรือแทรกแซง อันเป็นผลให้ใช้สิทธิของชุมชนลดน้อยลง

2. บริษัทฯ ให้การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนงบประมาณกำลังคนที่เพียงพอ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการเข้าร่วมการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน