กิจกรรมสำหรับชุมชน

ด้วยทาง บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่าง ๆ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรับผิดต่อสังคม มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมขนอย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ องค์กร โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ เองมีการวางแนวทาง ในการปฏิบัติต่อชุมชนดังต่อไปนี้

1. ด้านการส่งเสริมศึกษา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในการสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้สนใจทุกกลุ่มอาทิเช่น จัดเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับคนในชุมชน ภาษาพม่า เปิดสอนเทควันโด เปิดสอนฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน รวมถึงส่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถไปให้ความรู้กับชุมชนเรื่อง การทำสบู่จากกากกาแฟ และการทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน

2. ด้านเศรษฐกิจในชุมชน สนับสนุนการสร้างงานในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถยืนด้วยตนเองได้โดยการนำแนวทางการปรับเศรษฐกิจในชุมชน บริษัทฯ มีการเปิดสอนวิธีการใส่พลอย, การขัดงาน, การเจียงาน, การวางงาน และจ่ายงานให้กลับไปทำที่บ้าน รวมถึงสอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน และสบู่ใช้ในชุมชน

3. ด้านสังคม บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ โดยสนับสนุนงบประมาณ และส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ จัดให้มีการทำกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน การจัดทำความสะอาดวัด และโรงเรียน ร่วมกับชุมชน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ทาสีอาคารเรียน ร่วมกับชุมชน จัดประชุมประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชนต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมการจัดงานการตรวจประเมินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกระทุ่มล้ม ร่วมกับสำนักงานขนส่ง เข้าอบรมชุมชนให้มีใบขับขี่ และสวมใส่หมวกกันน๊อก ฯลฯ

4. ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานของรัฐ โดยการวางแผนร่วมกับชุมชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันการสูญเสียสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อาจหมดไป เช่น การปลูกป่าปกที่เทศบาลกระทุ่มล้ม การตักผักตบชวา ออกจากคลองในพื่นที่ หมู่19 การตักขยะในลำคลอง ปลูกป่าชายเลน รวมถึง การสร้างโรงขยะให้กับโรงเรียน