โครงการของรัฐบาล

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐได้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้ วิธีการจัดการของภายรัฐ มีการประกวดโครงการต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลจัดทำขึ้น และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิเช่น

รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม จากกระทรวงแรงงาน

รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัล นวัตกรรมยอดเยี่ยม 1 ทีมงานแกร่ง องค์กรเป็นเลิศ จากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ และยังมีอีกหลายรางวัลที่ไม่ได้ระบุขึ้นมา ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภายรัฐบาลเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (iTAP) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย


Zero Waste Project

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนจากบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า โดยมีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้บริหารของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 37 ทะเบียนโรงงาน 56 ประเภทกิจกรรม โดยมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดการของเสียที่ดีภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และ Zero Waste to Landfill และตัวอย่างโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดี