ความหลากหลายและการผนวก

ความหลากหลายของภาคผนวก

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ โดยอยู่ที่การนำความหลากหลายของบุคลากรมาสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การเติบโต ความเจริญ และความสง่างามให้กับบริษัทฯ โดยการรักษาความสมดุลของเพศ และการดำรงชีวิต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ในการให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ด้วยการจัดกระบวนการรวบรวม สร้างจุดศูนย์กลาง ของการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ของทุกเชื้อชาติ และวัฒนธรรม และสร้างคุณค่าส่วนบุคคลผ่านวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายด้วยกลยุทธ์ความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ที่มีการแข่งเทียบเคียงกับบริษัททั่วโลกในเรื่องของความหลากหลาย และการรวมกัน และเป็นหนึ่งในเสาหลักของกลยุทธ์ ซึ่งนั่นหมายความว่าบริษัทฯได้ยึดมั่นสร้างความผูกพันในความหลากหลายของบุคลากรบริษัทฯ ทุกระดับในเรื่องของเพศ อายุ วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือผู้บกพร่องทางร่างกาย

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการบริหารความหลากหลาย จากจุดแข็งความหลากหลายของบริษัทที่มีการบริหารความหลากหลายยอดเยี่ยม ด้วยคำนึงถึงวัฒนธรรมในองค์กร โดยเล็งเห็นความหลากหลายในทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้นำมีความยึดมั่นผูกพันสูง ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ของความหลากหลาย มีความยึดมั่นผูกพันสูงกับความหลากหลาย แสดงความรู้สึกและสื่อสารไปทั่วทั้งองค์กร และเข้าใจบทบาทอย่างลึกซึ้ง เข้าถึงตัวพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน

2. นำความหลากหลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ความหลากหลาย และแผนงานการพัฒนาบุคลากรต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิเช่น การนำแนวทางการทำความดีให้พนักงานได้แสดงออกด้วยการบันทึกกิจกรรม สมุดทำความดี ใน Application

3. เชื่อมโยงความหลากหลายมาสู่ผลการปฏิบัติงาน ทำความเข้าใจความหลากหลายตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สามารถขยายผลผลิต และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างลึกซึ้งด้วยแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน การทำงานจากการทำงานที่ต้องใช้เวลานาน โดยการออกแบบกิจกรรม Kaizen ในองค์กร อย่างยั่งยืน

4. การวัดผล มีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่มีผลกระทบกับความผันแปรของโครงการ แผนงาน และดัชนีวิเคราะห์ ด้วยการนำเป้าหมายของ KPI ในการทำงานมาเป็นตัวแปร ของการจัดการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

5. ความรับผิดชอบ ผู้นำมีความแน่วแน่ และแสดงความรับผิดชอบในความหลากหลาย โดยเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนที่นำไปสู่ความก้าวหน้าของการบริหารความหลากหลาย

6. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง มีกระบวนการเชิงกลยุทธ์สำหรับระบุ และพัฒนาความหลากหลายของคนเก่งคนดีให้มีศักยภาพเป็นผู้นำองค์การในอนาคต ด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพนักงานอย่างเข้าถึง

7. การสรรหาบุคลากร มีกระบวนการของการดึงดูดผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีเด่นหลากหลาย ด้วยการจัดสวัสดิการดี ๆ ให้กับพนักงาน

8. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนความหลากหลายทั้งองค์การ โดยทุกคนได้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

9. การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นความหลากหลายในองค์การ ผู้นำองค์การต้องมีความมุ่งมั่น แจ้งให้ทราบ และให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความหลากหลาย

10. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงเรื่องความสุขในการทำงานให้กับทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มเพศหญิง กลุ่มเพศชาย กลุ่มคนข้ามเพศ กลุ่มต่างเชื้อชาติ และกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น

การบริหารความหลากหลายเป็นความท้าทาย และโอกาสในการพัฒนาองค์กรด้วยความหลากหลายได้อยู่คู่กับองค์กรมาเป็นเวลานานแล้ว โดยปรากฎเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ด้วยแรงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สำเร็จ สร้างการทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยความไว้ใจกัน นำพาองค์กรไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ต่อไป

IMG_1157-e1486541630531.jpg