การบริหารโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม

การบริหารงานที่ดี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม เพราะการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม พนักงานจะมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อีกทั้งยังจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เมื่อองค์กรมีปัญหา ซึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม มีดังนี้

1. การมีส่วนร่วมประชุมภายในองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมประชุมจะทำให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ขององค์กร หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่พนักงานก็จะได้รู้จักกันมากขึ้น

2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การบริหารงานที่ดีผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมมือ และร่วมในการตัดสินใจ เพราะหากพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ พนักงานก็จะมีส่วนรับผิดชอบในงานมากกว่าการที่พนักงานไม่มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจ

3. การมีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเอาระบบเข้ามาเพื่อพัฒนาองค์กร เช่น ระบบ KAIZEN, KYT, 6S, การจัดการพลังงงาน ร่วมกันวิเคราะห์ และร่วมกันลดพลังานที่สูญเปล่าในแต่ละฝ่าย รวมถึงระบบความปลอดภัย ส่งเสริมให้พนักงานแจ้งจุดเสี่ยงภายในบริษัทฯ การบริหารงานที่ดีต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมในการเรียนรู้ระบบ ศึกษาระบบ อบรมพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรูปแบบในแต่ละปี โดยหัวหน้างานจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนางานฝึกอบรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในแผนก

4. การมีส่วนร่วมในการสื่อสารภายในและภายนอก การสื่อสารในองค์กรมีหลายรูปแบบ เช่น การสื่อสารแบบบนลงล่าง การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน การสื่อสารระดับแนวเดียวกัน การสื่อสารภายนอกองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร จะทำให้พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังเป็นผู้ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารจากภายในองค์กรไปยังภายนอกองค์กรได้ด้วย

5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมสัมพันธ์เป็นการกระทำเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เช่น การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน

6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร ชมรมต่าง ๆ ที่เป็นขององค์กร หลายองค์กรได้มีการจัดชมรมกีฬาปิงปอง ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเล่ย์บอล ชมรมวงดนตรี สลาแมนเดอร์แบร์น ฯลฯ ผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการให้พนักงานเกิดสังคมใหม่ ๆ และเกิดการพัฒนาตนเอง

7. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา ฝึกอบรม และสัมมนา จัดการฝึกอบรม โดยจัดเข้าไปในแผนการฝึกอบรมประจำปี รวมถึงแผนการพัฒนารายบุคคลของพนักงานในองค์กร โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กรทุกแผนช่วยให้พนักงานเกิดพัฒนาตนเอง

ดังนั้น การบริหารโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ผู้บริหารระดับสูง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด และพนักงานทุกคนจะได้รับความสุขมากขึ้น