มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental management systems) หรือ มาตรฐาน ISO14000 คือมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (The International Organization for Standardization) เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานในด้านการจัดการ ด้านความรับผิดชอบรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์การ โดยภายใต้หลักการ การป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution), การปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมาย (Compliance obligation) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) โดยมาตรฐาน ISO14001:2015 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในส่วนของ

1. การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ โดยสนใจการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์

2. ความเป็นผู้นำ ผู้บริหารจะต้องแสดงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม

3. การปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มความตระหนักในสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในนโยบาย

5. แนวคิดวัฏจักรชีวิต นำวัฏจักรชีวิตมาใช้ในการควบคุมผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

6. การสื่อสารที่ดี สร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยสร้างกลไกเพื่อให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. เอกสาร ตระหนักถึงการพัฒนาของเทคโนโลยี

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม