ด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างฝายชะลอน้ำ

การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำให้กับธรรมชาติ ทำให้เกิดระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้น ๆ อีกทั้งเมื่อฤดูน้ำหลาก

(อ่านต่อ…)

ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ

ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมโครงการ “ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ”

(อ่านต่อ…)

Zero Waste Project

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนจากบริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

(อ่านต่อ…)

การจัดการขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน

โครงการ “จัดการขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชน” เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มและชุมชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมลงนาม

(อ่านต่อ…)

กิจกรรมปลูกป่าบก ที่เขาย้อย

โครงการปลูกป่า (ต้นไม้ยืนต้น) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน Forestgrowing project (Perennial) in order to

(อ่านต่อ…)

รักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559

(อ่านต่อ…)

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการรวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด

(อ่านต่อ…)

กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ

โครงการ กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำเพื่อคลองสวยน้ำใส เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและเอกชน

(อ่านต่อ…)